Grantiau i adnewyddu tai gwag i brynwyr tro cyntaf yng Ngwynedd

Dyddiad: 14/06/2021

Mae Cyngor Gwynedd yn lansio cynllun grantiau i adnewyddu tai gwag, er mwyn cynyddu cyfleoedd i bobl fedru cael cartref fforddiadwy o fewn eu cymuned.

 

Bydd y grant ar gyfer prynwyr tro cyntaf sydd â chysylltiad lleol i’r ardal ble lleolir y tŷ. Pwrpas yr arian fydd i roi cymorth i brynwyr tro cyntaf adnewyddu tai gweigion i ddod a nhw i safon byw derbyniol.

 

Mae modd ymgeisio am hyd at £15,000 tuag at gostau megis ailweirio, ail-blymio system wresogi canolog, gwaith atal tamprwydd, ffenestri a drysau allanol, ail-doi neu rendro.

 

Dywedodd y Cynghorydd Craig ab Iago, Aelod Cabinet Tai ac Eiddo Cyngor Gwynedd:

 

“Erbyn hyn rydan ni gyd yn gwybod bod Gwynedd yng nghanol argyfwng tai. Heb ymyrraeth ar lefel Cymru-gyfan, mae’n argyfwng sy’n mynd i ddinistrio ein cymunedau, ein ffordd o fyw, a dyfodol ein plant.

 

“Rydym yn gobeithio flwyddyn yma y bydd Llywodraeth Cymru yn gweithredu ar beth sydd angen cael ei wneud i ddatrys y broblem a sydd tu allan i’n grymoedd ni, ond yn y cyfamser, rydym ni yng Nghyngor Gwynedd yn benderfynol ein bod am wneud beth bynnag sydd o fewn ein gallu i daclo’r broblem, rŵan.

 

“Yn ddiweddar, fe wnaethom ymrwymo i fuddsoddi £77 miliwn i mewn i’n Cynllun Tai, i weithredu ar ein gweledigaeth o gartrefu pobl leol yn eu cymunedau, mewn tai gwyrdd, addas a fforddiadwy.

 

“Un o fy mlaenoriaethau i ydi helpu prynwyr tro cyntaf i gystadlu yn y farchnad dai, a hefyd i daclo’r problem o nifer tai gwag sydd gennym yng Ngwynedd. Rydan ni’n ceisio helpu i ddatrys y ddau broblem yma trwy’r grant yma.

 

“Felly dwi’n falch iawn o fedru lansio'r grant ar gyfer tai gwag. Mae’n bwysig cofio bod pob ceiniog o’r £4 miliwn yma yn dod o’r premiwm treth cyngor ar ail gartrefi.”

 

Mae’r Cyngor wedi cynnig grantiau tebyg yn y gorffennol, ond y tro hwn, bydd angen i ymgeiswyr fod a chysylltiad i’r ardal leol ble lleolir y tŷ.

 

Dywedodd un preswylydd, sydd wedi elwa o’r grant yn y gorffennol: “Roeddwn yn falch iawn o dderbyn y grant tai gwag – ni fyddwn wedi llwyddo i brynu’r tŷ heb y cymorth i’w ddatblygu sydd wedi fy ngalluogi i fod yn berchen tŷ am y tro cyntaf a byw yn y gymuned y cefais fy magu.

 

“Mae hwn yn gynllun gwych ac mae’r broses o ymgeisio yn rhwydd – byddwn yn annog unrhyw un sydd yn gymwys i fynd amdano.”

 

Mae mwy o wybodaeth am y grant ar gael ar wefan Cyngor Gwynedd yma: www.gwynedd.llyw.cymru/taigwag