Cyngor yn rhybuddio am beryglon safle Glyn Rhonwy

Dyddiad: 16/06/2021

Gyda’r tywydd yn cynhesu, mae Cyngor Gwynedd yn annog aelodau o’r cyhoedd i gymryd sylw o’r arwyddion perygl ac i beidio mynd i mewn i gyn-gyfleuster storio bomiau a phyllau chwarelyddol ger Llanberis.

Mae yna nifer o adroddiadau wedi bod yn y gorffennol am bobl naill ai’n torri neu’n dringo’r ffens chwe throedfedd ddur yng Nglyn Rhonwy ger Llanberis. Dyna pam fod y Cyngor yn rhybuddio am beryglon y safle ac yn annog pobl i beidio rhoi eu hunain mewn perygl diangen drwy dorri mewn i’r hen safle diwydiannol i nofio neu ddringo mewn pyllau dŵr chwarelyddol. 

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Ddatblygu’r Economi:

“Mae mynediad i’r safle yng Nglyn Rhonwy wedi ei rwystro am reswm. Yn y gorffennol mae pobl wedi anwybyddu nifer o arwyddion a osodwyd ar y safle, gan roi eu hunain mewn peryg diangen.

“Mae’r pyllau chwarel sydd wedi eu defnyddio gan dresmaswyr i nofio ynddynt yn cynnwys nifer o beryglon allai arwain at anafiadau difrifol, neu waeth - yn cynnwys malurion tanddwr a darnau llechi miniog. Dylid cofio hefyd bod tymheredd y dŵr yn y pyllau yn beryglus o oer hyd yn oed yn ystod cyfnodau hir o dywydd poeth.

“Rydym yn annog y cyhoedd i beidio â rhoi eu hunain mewn perygl diangen drwy ddringo dros neu fandaleiddio’r ffens er mwyn mynd at y cyn chwarel a’r pyllau dŵr sydd wedi gorlifo, yn ogystal â thresbasu ar dir preifat.

“Yn y gorffennol rydym wedi dod a’r mater i sylw Heddlu Gogledd Cymru a byddwn yn annog i unrhyw un sy’n gweld pobl yn tresmasu ar y safle i gysylltu gyda’r heddlu yn syth drwy ffonio 101, neu 999 os bydd rhywun mewn perygl.

“Rydym hefyd yn apelio i rieni i sicrhau fod eu plant yn ymwybodol o’r peryglon o dresmasu ar hen safleoedd diwydiannol ac i osgoi nofio mewn unrhyw byllau neu lynnoedd all fod â pheryglon cudd megis cerrynt tanddwr neu ddŵr twfn dirybudd. Mae ein neges i’r cyhoedd yn syml - cadwch allan o’r safle peryglus hwn.”