Cau bwyty Apres Sea yn Abersoch dros dro i amddiffyn staff, cwsmeriaid a'r gymuned

Dyddiad: 29/06/2021

Mae Cyngor Gwynedd wedi cyhoeddi Rhybudd Cau Safle o dan Reoliadau Covid-19 ar ôl i fwyty trwyddedig yn Abersoch barhau i dorri rheolau diogelwch.

 

Cyhoeddwyd yr Hysbysiad Cau yn dilyn nifer o gwynion i wasanaeth Gwarchod y Cyhoedd y Cyngor fod y busnes yn methu â chadw at reoliadau Covid-19 a gweithredu ar fesurau angenrheidiol ar waith i amddiffyn staff a chwsmeriaid.

 

Mae swyddogion Gorfodaeth Gwarchod y Cyhoedd Cyngor Gwynedd wedi ymchwilio i’r mater, gan fod rheoliadau Covid-19 wedi cael eu torri. Er derbyn sawl rhybudd, mae Apres Sea wedi methu â rhoi'r camau angenrheidiol ar waith i leihau'r risg i'r cyhoedd.

 

Yn benodol, roedd pryder bod y busnes wedi methu â sicrhau:

 

  • bod pellter o 2 fetr yn cael ei gynnal rhwng pobl yn yr adeilad, ac eithrio rhwng aelodau grŵp a ganiateir;
  • mesurau rhesymol i liniaru'r risg o ddod i gysylltiad â coronafirws sy'n codi pan fydd pobl yn ymgynnull yn agos;
  • fod person yn rheoli mynediad i'r adeilad;
  • fod cwsmeriaid yn eistedd i lawr.

 

Cyhoeddwyd Rhybudd Cau Safle ar 25 Mehefin 2021 a bydd mewn grym hyd at 14 diwrnod.

 

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Griffith, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Adran yr Amgylchedd: “Ar adeg ble mae cynnydd yn yr amrywiolyn Delta sydd yn fwy heintus, rydym yn ddiolchgar i’r mwyafrif helaeth o fusnesau Gwynedd sy’n gweithio’n hynod o galed i gadw cwsmeriaid yn ddiogel ac yn cydymffurfio â’r rheoliadau Covid-19.

 

“Mae gan fusnesau gyfrifoldeb i gymryd pob mesur rhesymol i leihau’r risg i’r cyhoedd ddod i gysylltiad â Covid-19 - boed yn staff neu gwsmeriaid. Mae eu hymdrechion parhaus yn helpu i gadw ein cymunedau'n ddiogel. Yn anffodus, mae Apres Sea yn Abersoch wedi parhau i ddiystyru'r cyngor a'r rhybuddion sydd wedi ei ddarparu iddynt.

 

“Mae staff y Cyngor yn cynnig help ac arweiniad i fusnesau, ond ni allwn anwybyddu achosion pan fydd busnesau fel yn yr achos yma’n gwrthod chwarae eu rhan wrth gadw pobl yn ddiogel.”