Buddsoddi £1.1 miliwn er mwyn ehangu'r gefnogaeth i ddisgyblion ddysgu Cymraeg

Dyddiad: 03/06/2021

Mae cynlluniau cyffrous yn cael eu datblygu i ymestyn y gefnogaeth arbenigol fydd ar gael i drochi plant yn yr iaith Gymraeg yng Ngwynedd.

 

Bydd y drefn newydd yn golygu buddsoddi £1.1 miliwn mewn adnoddau newydd yn Nhywyn a Bangor, yn ogystal â gwella’r adnoddau ym Mhorthmadog.

 

Bydd y gyfundrefn newydd yn adeiladu ar y seiliau cadarn sydd eisoes mewn lle ac yn cynnig addysg drochi gyfoes o’r radd flaenaf i’r dysgwyr, gan feithrin eu sgiliau yn y Gymraeg i’w galluogi i lwyddo a ffynnu yn ein hysgolion gan ddod yn siaradwyr hyfedr ddwyieithog.

 

Dywedodd y Cynghorydd Cemlyn Rees Williams, Aelod Cabinet Addysg Cyngor Gwynedd:

 

“Mae’r Cyngor wedi arwain y ffordd o safbwynt datblygu cyfundrefn addysg Gymraeg a chefnogi pob disgybl sy’n symud i’r ardal i elwa’n llawn o’r ystod o gyfleoedd diwylliannol ac economaidd a ddaw yn sgil bod yn ddwyieithog.

 

“Ein bwriad ydi adeiladau ar y gwaith arbennig yma wrth ddatblygu cyfundrefn drochi cyfoes fydd yn rhoi anghenion y dysgwyr yn ganolog i’n darpariaeth ac yn sicrhau fod ein trefn yn addas am y blynyddoedd i ddod.

 

“Rwy’n hyderus fod gennym gynlluniau cyffrous fydd yn sicrhau profiadau a chefnogaeth o ansawdd gan feithrin sgiliau yn y Gymraeg a galluogi’r disgyblion i lwyddo a ffynnu yn ein hysgolion gan ddod yn siaradwyr dwyieithog hyderus.

 

“Byddwn yn argymell buddsoddi dros £1 miliwn mewn cyfleusterau modern wedi eu lleoli ym Mangor a Thywyn, sef dwy ardal sy’n allweddol i’r weledigaeth o sicrhau ein bod yn cryfhau sefyllfa’r iaith Gymraeg ym mhob cwr o’r sir.

 

“Fel rhan o’r cynlluniau, byddwn hefyd yn gwella’r ddarpariaeth mewn lleoliadau eraill ar draws y sir gan sicrhau cyfleoedd i fwy o ddisgyblion elwa o’r gefnogaeth arbennig yma.”

 

Byddai’r gyfundrefn drochi ar ei newydd wedd yn:

 

  • hyrwyddo cyflawniad a lles newydd-ddyfodiaid Gwynedd i gaffael y Gymraeg;
  • cefnogi dysgwyr sydd angen hwb ychwanegol i gynyddu eu hyder/sgiliau yn y Gymraeg yn yr Ysgol;
  • ymestyn y ddarpariaeth drochi i fwy o ddysgwyr,
  • arfogi a chefnogi gweithlu ysgolion Gwynedd i weithredu egwyddorion addysg drochi yn y Cyfnod Sylfaen;
  •  darparu arweiniad, cefnogaeth ac adnoddau i weithlu ysgolion Gwynedd i’w galluogi i gefnogi dysgwyr i wneud cynnydd pellach o safbwynt eu hyder/sgiliau yn y Gymraeg;
  • cynorthwyo rhieni a gofalwyr i ddeall gwerth addysg Gymraeg a’u cynorthwyo i gefnogi eu plant.

 

Bydd adroddiad ar y gyfundrefn addysg drochi newydd yn cael ei chyflwyno i Bwyllgor Craffu Addysg ac Economi ar 10 Mehefin 2021 cyn derbyn ystyriaeth Cabinet Cyngor Gwynedd am benderfyniad.

 

Os bydd y cynlluniau yn cael eu cymeradwyo, bydd £1.1 miliwn o grant cyfalaf addysg Gymraeg Llywodraeth Cymru yn cael ei ddefnyddio i sicrhau amgylchedd ddysgu o’r radd flaenaf, a chyfleusterau cwbl fodern ar gyfer newydd-ddyfodiaid. Y bwriad fyddai i’r gyfundrefn a’r cyfleusterau newydd fod yn eu lle erbyn Medi 2022.