Atgoffa busnesau Gwynedd o risg Legionella mewn 'tybiau poeth a phyllau sba'

Dyddiad: 21/06/2021

Gyda chynnydd mewn twristiaeth leol yn sgil y pandemig Covid-19, mae llety gwyliau, gwestai a pharciau gwyliau yn cael eu hatgoffa o bwysigrwydd diogelwch tybiau poeth a phyllau sba.

 

Mae systemau tybiau poeth a phyllau sba yn gynyddol boblogaidd, ond maent hefyd angen gwaith cynnal a chadw, a phrofion diogelwch rheolaidd er mwyn atal germau megis Legionella.

 

Os ydych yn rhedeg gweithgaredd masnachol neu fusnes (yn cynnwys llety gwyliau) sydd â thwb poeth neu sba, yna mae gennych ddyletswydd gyfreithiol o dan Ddeddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1974 i sicrhau eich bod wedi asesu’r risg gan Legionella a rhoi mesurau priodol ar waith.

 

Dylai lleoliadau o’r fath fod ag asesiad risg lle mae’r risgiau wedi cael eu nodi a mesurau rheoli wedi’u rhoi ar waith. Bydd y mesurau rheoli hyn yn cynnwys trin y dŵr â chemegau, glanhau a samplu’r dŵr.

 

Fel gofyn sylfaenol ar gyfer tybiau poeth dylid:

 

  • cynnal gwiriadau cemegol bob dydd,
  • profi samplau microbiolegol bob mis, a
  • phrofi samplau Legionella bob tri mis.  

 

Eglurodd Pennaeth Cynorthwyol Adran Amgylchedd Cyngor Gwynedd, Gareth Jones: “Gyda chynnydd mewn twristiaeth leol yn sgil y pandemig, rydym yn gweld llawer mwy o ddefnydd o dybiau poeth.

 

“Mae’r rheoliadau sy’n gysylltiedig ȃ Legionella yn berthnasol i bob busnes sydd yn darparu twb poeth neu bwll sba - hyd yn oed i unedau gwyliau sengl ac mae’r ddyletswydd i gydymffurfio yn gyfrifoldeb ar berchennog y busnes.”

 

Mae’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch wedi datblygu canllaw: https://www.hse.gov.uk/pubns/books/hsg282.htm a gynhyrchwyd mewn ymgynghoriad ag Iechyd Cyhoeddus Lloegr, a chynrychiolwyr awdurdodau lleol a diwydiant, a fydd yn helpu perchnogion, rheolwyr a gweithredwyr i asesu a rheoli’r risg o ddod i gysylltiad â Legionella.