Annog trigolion Porthmadog i chwarae eu rhan i atal lledaeniad amrywiolyn Delta

Dyddiad: 03/06/2021

Gyda dau achos wedi'u cadarnhau o amrywiolyn Delta o Covid-19 yn ardal Porthmadog, mae Grŵp Gwyliadwriaeth ac Ymateb Covid-19 Gwynedd yn annog trigolion sy'n datblygu unrhyw symptomau i gael prawf cyn gynted â phosib.

 

Mae cyfanswm o 14 o achosion Covid-19 yn yr ardal, ac mae dau o’r rheini hyd yma wedi eu cadarnhau i fod yn amrywiolyn o gonsyrn Delta.

 

Mae pob un o'r achosion yn gysylltiedig ac mae staff Profi, Olrhain a Diogelu lleol yn cynghori’r 14 person sydd wedi cael prawf positif, ynghyd ag oddeutu 200 o gysylltiadau unigol arall. Mae'n ofynnol i'r rhai y cysylltir â nhw i hunan-ynysu am 14 diwrnod fel rhan o'r ymdrechion i gyfyngu ar ledaeniad yr amrywiolyn Delta.

 

Er mwyn cyfyngu ar ledaeniad yr amrywiolyn Covid-19 newydd yn lleol, mae'r tîm aml-asiantaeth sy'n gweithio i amddiffyn preswylwyr yn annog pobl i:

 

  • ddilyn canllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru: peidio mynd i mewn i gartrefi pobl eraill; gweithio gartref os yn bosib; cyfyngu ar nifer y bobl rydych chi'n cyfarfod yn gymdeithasol; gwisgo gorchudd wyneb; cadw pellter cymdeithasol a golchi dwylo'n rheolaidd. Pan fyddwch dan do, cadwch ffenestri a drysau ar agor i helpu gadael awyr iach i mewn;
  • hunan-ynysu yn syth os ydych chi, neu unrhyw un yn eich cartref, yn arddangos unrhyw symptom Covid-19 a mynd am brawf cyn gynted a phosib. I hwyluso’r broses, mae uned brofi symudol wedi ei lleoli ym maes parcio Llyn Bach ym Mhorthmadog ar hyn o bryd. I drefnu prawf ffoniwch 119 neu ewch i wefan https://llyw.cymru/cael-prawf-coronafeirws-covid-19 (mae’r uned brofi ar agor 9.30-4.30pm, saith diwrnod yr wythnos); 
  • fel mesur ychwanegol, mae'n ofynnol i'r rhai y mae’r tîm Profi, Olrhain a Diogelu yn cysylltu â nhw am achosion diweddar ym Mhorthmadog i hunan-ynysu am 14 diwrnod, yn hytrach na deg diwrnod - bydd hyn yn helpu i gyfyngu ar y lledaeniad;
  • rhannu’r holl wybodaeth berthnasol gyda swyddogion olrhain Gwynedd os ydych chi'n cael prawf positif - y llefydd rydych chi wedi ymweld â nhw a'ch cysylltiadau. Gallai cadw gwybodaeth oddi wrthynt beryglu iechyd eich ffrindiau, eich teulu a'r gymuned ehangach;
  • bachu ar y cynnig am frechiad Covid-19 pan fyddwch yn cael gwahoddiad, gan gynnwys yr ail ddôs.

 

Dywedodd Dafydd Wyn Williams, Cadeirydd Grŵp Gwyliadwriaeth ac Ymateb Covid-19 Aml-Asiantaeth Gwynedd:

 

“Mae’r ffaith bod dau achos yn ardal Porthmadog wedi’u cadarnhau fel amrywiolyn Delta o’r haint yn destun pryder. Rydym yn aros am ganlyniadau profion i weld a yw'r 12 achos Covid-19 pellach yr un amrywiad, ac mae pob un ohonynt yn gysylltiedig.

 

“Mae hyn yn ein hatgoffa nad yw Covid-19 wedi diflannu a’i bod cyn bwysiced ag erioed fod pobl leol ac ymwelwyr â’r ardal yn dilyn y rheolau i gadw eu hunain, eu teuluoedd a’r gymuned ehangach yn ddiogel.

 

“Byddem hefyd yn annog unrhyw un sy'n datblygu unrhyw symptomau Covid-19 i gael prawf ar unwaith. Fel rhan o'r ymdrechion ar y cyd ym Mhorthmadog, mae uned brofi symudol bellach ym maes parcio Llyn Bach yn y dref – gallwch drefnu prawf drwy ffonio 119 neu ar wefan https://llyw.cymru/cael-prawf-coronafeirws-covid-19.

 

Meddai Dr Eilir Hughes, sy'n arwain Clwstwr Meddygon Teulu Dwyfor ac sy’n aelod o Grŵp Gwyliadwriaeth ac Ymateb Gwynedd:

 

“Rydan ni’n gwybod fod y straen Delta o’r haint yn trosglwyddo yn rhwydd felly mae hi mor bwysig ein bod ni i gyd yn chwarae ein rhan i atal y lledaeniad. 

 

“Gallwn wneud hyn drwy aros yn yr awyr agored pan fyddwn yng nghwmni pobl eraill, gwisgo gorchudd wyneb, cadw at reolau pellter cymdeithasol a golchi dwylo yn rheolaidd. Os byddwch dan do, cofiwch gadw ffenestri a drysau ar agor er mwyn helpu i ddod â'r awyr iach i mewn.

 

“Mae'r achosion diweddaraf yma hefyd yn amlygu pwysigrwydd fod pob oedolyn yn cymryd y cyfle am frechiad Covid-19 cyn gynted ag y caiff ei gynnig iddynt. Mae hyn yn cynnwys yr ail ddos ​​sy'n rhoi hwb pellach i lefel yr amddiffyniad yn erbyn yr amrywiad Delta.”

 

Gall trigolion ddod o hyd i'r wybodaeth ddiweddaraf ar Raglen Frechu COVID-19 ar wefan Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yma