Annog trigolion Gwynedd i gadw at y rheolau i atal lledaeniad Covid-19

Dyddiad: 11/06/2021

Mae Grŵp Gwyliadwriaeth ac Ymateb Covid-19 Gwynedd yn annog trigolion lleol, busnesau ac ymwelwyr â'r ardal i barhau i ddilyn holl reoliadau diweddaraf Llywodraeth Cymru a sicrhau eu bod yn bachu ar y cynnig am y frechlyn.

 

Daw'r alwad yn dilyn enghreifftiau o rai pobl yn anwybyddu'r angen i wisgo masgiau wyneb mewn mannau cyhoeddus dan do yn ystod y cyfnod gwyliau diweddar.

 

Dywedodd Dafydd Wyn Williams, Cadeirydd Grŵp Gwyliadwriaeth ac Ymateb Covid-19 Aml-Asiantaeth Gwynedd:

 

“Gydag ofnau am drydedd don Covid-19 ac adroddiadau fod y mwyafrif o achosion newydd bellach o’r amrywiad Delta sydd yn llawer haws ei drosglwyddo, byddai ymlacio rŵan yn cynyddu’r perygl i bawb. 

 

“Yn anffodus, rydym yn ymwybodol o nifer o enghreifftiau pryderus o bobl yn gwrthod gwisgo gorchudd wyneb wrth fynd i mewn i siopau a busnesau yn ystod y cyfnod gwyliau prysur diweddar. Mae hyn yn anghyfreithlon ac yn peryglu iechyd gweithwyr siopau ac aelodau eraill o'r cyhoedd ac nid yw’n ymddygiad y gellir ei ganiatáu.

 

“Mae ein swyddogion ymgysylltu cymunedol Covid-19 yn parhau i ymweld â chymunedau ledled y sir i gynghori preswylwyr a busnesau. Maent yn gweithio gyda busnesau o bob maint i helpu i reoli risgiau Covid-19 wrth i fwy o staff ddychwelyd i'r gwaith a byddem yn annog unrhyw fusnesau sydd ag unrhyw gwestiynau neu bryderon i gysylltu â'r tîm am gyngor a chefnogaeth. "

 

Yn ardal Porthmadog lle mae nifer o achosion wedi eu hadnabod yn ddiweddar, mae cyfanswm o wyth achos o’r amrywiolyn Delta wedi eu cadarnhau. Mae staff Profi, Olrhain a Diogelu lleol yn parhau i gynnig cyngor i’r achosion sydd wedi eu cadarnhau a’u cysylltiadau sydd yn hunan-ynysu am 14 diwrnod.

 

Fel mesur ychwanegol yn ardal Porthmadog, mae uned brofi symudol wedi ei lleoli ym maes parcio Llyn Bach tan 16 Mehefin. Dylai unrhyw un sydd â symptomau Covid-19 drefnu prawf drwy ffonio 119 neu fynd i wefan https://llyw.cymru/cael-prawf-coronafeirws-covid-19 .

 

Meddai Dr Eilir Hughes, sy'n arwain Clwstwr Meddygon Teulu Dwyfor ac sy’n aelod o Grŵp Gwyliadwriaeth ac Ymateb Gwynedd:

 

“Mae angen i ni barhau i gymryd pob cam posib i amddiffyn ein cymuned, ac ni allaf bwysleisio digon yr angen i bawb fachu ar y cynnig o’r brechlyn Covid-19 cyn gynted ag y bydd yn cael ei gynnig. Mae cael eich brechu yn gwneud gwahaniaeth mawr, gan gynnwys yn erbyn amrywiadau mwy newydd o'r haint fel yr amrywiolyn Delta - yn enwedig ar ôl yr ail ddos pwysig sy'n fwy na dyblu'ch amddiffyniad. Mi fyddwn i’n annog pawb i gymryd y ddau ddos pan fydd y cynnig yn dod.

 

“Mae nifer o sesiynau brechu ar gael, yn cynnwys apwyntiadau rheolaidd yn Ysbyty Enfys ym Mangor yn ogystal ag yn Ysbyty Alltwen yn Nhremadog. Os nad ydych wedi cael eich brechiad cyntaf, ewch draw i https://bipbc.gig.cymru/covid-19/gwybodaeth-brechlyn-covid-19/ i drefnu apwyntiad – dim ond munud fydd y ei gymryd a bydd yn gwneud gwahaniaeth mawr.  

 

“Mae hi hefyd dal yn allweddol i ddilyn y rheolau syml sydd wedi bod yn eu lle ers blwyddyn a mwy – yn syml, maent yn ein cadw ni’n saff. Gallwn wneud hyn drwy aros yn yr awyr agored pan yng nghwmni pobl eraill, cadw ffenestri ar agos pan y tu mewn, gwisgo gorchudd wyneb, cadw pellter cymdeithasol o 2 fetr a golchi dwylo yn rheolaidd.”