Taclo tlodi mislif

Dyddiad: 09/06/2020
TRAC1

Mae nwyddau mislif ar gael am ddim i’r rhai sydd eu hangen yng Ngwynedd fel modd o daclo tlodi mislif a hefyd i godi ymwybyddiaeth o fuddiannau amgylcheddol cynnyrch y gellir ei ail-ddefnyddio.

Diolch i grant gan Lywodraeth Cymru, mae sawl ymgyrch yn cael eu rhedeg ochr yn ochr gan Gyngor Gwynedd er mwyn sicrhau mynediad i’r nwyddau, a hynny gydag urddas.

Mae’r cyfyngiadau sydd mewn lle ar hyn o bryd i atal lledaeniad Coronafirws wedi arwain at rhai newidiadau i’r gwahanol ymgyrchoedd. Mae’r sefyllfa hefyd wedi amlygu eu pwysigrwydd gan fod pobl sy’n cysgodi (shielding) methu mynd i’r siopau fel yr arfer, yn ogystal  â’r rhai sydd wedi gweld gostyngiad mewn incwm, wedi cael eu rhoi mewn sefyllfa anodd.

Dywedodd y Cynghorydd Nia Jeffreys, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros faterion cydraddoldeb:

“Mae tlodi mislif yn fater cydraddoldeb a dylid ei gymryd o ddifri.

“Mae gallu cael padiau a tampons yn hawdd yn rhywbeth mae llawer ohonom yn ei gymryd yn ganiataol ond i ferched a genod ar incwm isel mae methu fforddio nwyddau mislif yn gallu gwneud iddyn nhw deimlo embaras a chywilydd – dyw hyn ddim yn iawn.

“Ers amser, mae wedi bod yn destun tristwch fod rhai merched yn methu mynd i’r ysgol neu’r coleg ar adegau gan nad oes ganddynt nwyddau mislif addas. Yn yr amser hyn pan mae pobl ifanc yn cael eu haddysgu gartref ac mae faint o arian sydd gan deuluoedd yn llai nag erioed, mae tlodi mislif dal i fod yn broblem.

“Mae gallu cael y nwyddau iawn yn galluogi unigolion i gario mlaen efo’u bywydau fel pawb arall, a hynny gydag urddas.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Cemlyn Rees Williams, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Addysg: “Mae’n ddychrynllyd i ddarllen bod tlodi mislif yn rhywbeth sydd dal i effeithio cynifer o unigolion. Yn yr amseroedd anodd hyn, lle bo incwm aelwydydd wedi gostwng a phawb wedi gorfod newid y ffordd rydan ni’n siopa, fe all y mynediad gael ei gyfyngu hyd yn oed yn fwy i rai.

“Dw i’n falch o weld fod y cymorth yma ar gael yma yng Ngwynedd ac rydym angen i gymaint o ferched a genethod â phosibl wybod fod help ar gael, os oes ei angen, mewn modd cynnil a gyda pharch.

Yr ymgyrchoedd am ddim yw:

TRAC 11-24 - Mae staff Cyngor Gwynedd wedi bod yn dosbarthu pecynnau o nwyddau mislif eco-gyfeillgar, y gellir eu ail-ddefnyddio i bobl fregus o gefndiroedd difreintiedig neu nad ydynt mewn cyswllt â’r system addysg brif-ffrwd. Drwy hyrwyddo ar gyfryngau cymdeithasol yn unig, mae mwy na 160 o becynnau wedi cael eu dosbarthu i bob rhan o’r sir. I dderbyn pecyn, gall unrhyw berson ifanc yrru eu henw a chyfeiriad at trac@gwynedd.llyw.cymru

Canolfannau Dechrau’n Deg - Mae pecynnau o gynnyrch mislif eco-gyfeillgar y gellir eu ail-ddefnyddio wedi bod ar gael i famau a merched ifanc ar incwm isel ym mhob un o’r chwe canolfan cefnogi teuluoedd yng Ngwynedd. Mae’r ddarpariaeth yma wedi parhau drwy gydol y pandemig.

Banciau bwyd - Mae llawer o sylw wedi bod i’r ffaith fod pwysau ariannol y cyfnod cloi wedi arwain at lawer mwy o deuluoedd ar draws Prydain yn troi at fanciau bwyd, gyda’r un yn wir yma yng Ngwynedd. Mae’r Cyngor yn sicrhau fod cyflenwad am ddim o nwyddau mislif ar gael ym mhob banc bwyd lleol drwy ddargyfeirio’r cyflenwad fyddai ar gael yn y llyfrgelloedd lleol fel rheol, gan eu bod wedi gorfod cau oherwydd y pandemig. Mae gwybodaeth, a manylion cyswllt, holl fanciau bwyd Gwynedd ar gael yma: www.gwynedd.llyw.cymru/HelpCymunedol

Ysgolion – Mae nwyddau mislif ar gael am ddim i holl ddisgyblion ysgol sydd eu hangen o flwyddyn pump i flwyddyn 13. Tra bo disgyblion yn cael eu haddysgu o adref, dylai unrhyw un sydd angen nwyddau gysylltu â’u hysgol. Mae manylion cyswllt pob ysgol yng Ngwynedd ar gael yma: www.gwynedd.llyw.cymru/ChwilioAmYsgol