System Profi, Olrhain a Diogelu newydd yn helpu i atal lledaeniad

Dyddiad: 26/06/2020

Mae Arweinydd Cyngor Gwynedd wedi canmol y system Profi, Olrhain a Diogelu newydd wrth gyfyngu lledaeniad y Coronafeirws yn dilyn achosion yn safle cwmni 2 Sisters yn Llangefni.

 

Cyn gynted ag y daeth yr achosion sy'n gysylltiedig â'r ffatri 2 Sisters yn Llangefni i’r amlwg, lansiwyd ymgyrch sgrinio ar garlam o’r gweithlu. Fe wnaeth y timau Profi, Olrhain a Diogelu (POD) newydd gysylltu gyda phob unigol gydag achos o Goronafeirws, gan gynnwys nifer sy'n byw yn ardal Arfon o Wynedd. Mae pawb oedd â Coronafeirws, ynghyd a’r rheini maent wedi bod mewn cyswllt â nhw, wedi cael cyngor i hunan-ynysu.

 

Meddai’r Cynghorydd Dyfrig Siencyn, Arweinydd Cyngor Gwynedd: “Mae’r ymateb i’r achosion yma wedi bod yn enghraifft wych o bartneriaid yn cydweithio yn rhagweithiol i ddarparu strategaeth Profi, Olrhain a Diogelu ar y cyd ar draws y rhanbarth i ddiogelu pobl leol. Does gen i ddim amheuaeth fod y modd yma o weithio yn helpu i atal lledaeniad y feirws yn y gymuned.

 

“Fel rhan o’r ymateb, mae’r timau POD wedi gweithio’n ddiflino i olrhain cysylltiadau rhwng y staff yn y ffatri a thrigolion eraill, ac rydw i’n hynod ddiolchgar iddynt am eu gwaith allweddol. Mae’r ymdrech leol yma hefyd wedi ei gefnogi gan dimau olrhain o ardaloedd eraill o Gymru, ac rydym yn diolch iddynt am eu cymorth.

 

“Fel cymuned, rydym yn ddiolchgar i bawb sydd wedi cael prawf positif, a’r rheini maent wedi cael cyswllt â nhw am ddilyn y cyngor hunan-ynysu. Wrth wneud hyn, maent yn chwarae rôl hollbwysig wrth atal lledaeniad yr haint a chadw ein rhanbarth yn ddiogel.

 

“Er y gall pobl leol fod yn hyderus bod y system olrhain cysylltiadau yn gweithio'n dda, mae'r achos hwn yn ein hatgoffa'n glir bod Coronafeirws yn parhau i fod yn risg gwirioneddol i'n cymunedau.

 

“Trwy gydol y cyfnod clo, mae pobl Gwynedd wedi ymddwyn yn gyfrifol wrth lynu at canllawiau Llywodraeth Cymru. Mae’n bwysicach nag erioed ein bod ni i gyd yn parhau i gadw at ganllawiau pellhau cymdeithasol yn llawn.

 

“Trwy aros dau fetr i ffwrdd oddi wrth bobl eraill, dilyn mesurau hylendid dwylo gofalus, gweithio gartref lle bo hynny'n bosib ac osgoi rhannu ceir â phobl o aelwydydd eraill, byddwn yn cadw ein hunain, ein teuluoedd a'n cymunedau yn ddiogel.”

 

Dylai unrhyw aelod o’r cyhoedd sy’n datblygu symptomau o beswch, gwres neu newid yn eich gallu blasu neu arogli, mae dylech wneud cais am brawf COVID-19 y syth i helpu i reoli lledaeniad yr haint – gallwch wneud cais am brawf yma: https://llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws