Rhybudd ynglŷn â gwerthwyr wrth y drws

Dyddiad: 18/06/2020

Gydag adroddiadau wedi eu derbyn am werthwyr diegwyddor matresi a gwlâu ar waith yn gwerthu o ddrws i ddrws yn yr ardal, mae Uned Safonau Masnach Cyngor Gwynedd yn cynghori trigolion y sir i fod yn wyliadwrus ac yn ymwybodol o’i hawliau wrth brynu nwyddau neu wasanaethau gan werthwyr wrth y drws yn yr ardal.

Mae’r math o gynnyrch sy’n debygol o gael ei werthu gan werthwyr wrth y drws yn cynnwys matresi sbwng, cynhyrchion sy’n helpu pobl symud o gwmpas a chynhyrchion glanhau. Er bod y rhan fwyaf o werthwyr wrth y drws yn rhai dilys a gonest, mae’n bwysig cofio nad ydynt i gyd.

Mae’r uned yn rhybuddio prynwyr i beidio gwneud penderfyniad byrbwyll pan mae masnachwyr yn galw draw yn ddirybudd, ond i feddwl yn ofalus ac i gymharu prisiau cyn cytuno i brynu. Ni ddylai neb deimlo dan bwysau i brynu unrhyw beth yn syth.

Dywedodd John Eden Jones, Swyddog Masnach Teg sy’n gweithio i Uned Safonau Masnach Cyngor Gwynedd: “Rydym yn ceisio codi ymwybyddiaeth ynglŷn â sut i ddelio efo gwerthwyr wrth y drws. Dylai defnyddwyr bob amser gadw mewn cof mai nod gwerthwyr wrth y drws ydi cael person i brynu nwyddau ac mae rhai yn llawn perswâd.

“Unwaith y maent dros eich trothwy, mae gwerthwyr wrth y drws yn disgwyl i chi brynu, ac mae profiad yn dangos nad ydi’r mwyafrif yn rhoi'r gorau iddi yn hawdd. Byddem yn cynghori unrhyw un sy’n cael ei rhoi dan bwysau gan werthwyr wrth y drws i ddweud wrthyn nhw eich bod eisiau trafod efo rywun arall cyn gwneud penderfyniad.”

Mae Uned Safonau Masnach Cyngor Gwynedd wedi llunio nifer o gynghorion ar gyfer prynwyr i gadw mewn cof er mwyn eu cynorthwyo wrth ddelio gyda gwerthwyr wrth y drws. Mae'r rhain yn cynnwys:

• siaradwch gydag ymwelwyr sydd wedi gwneud apwyntiad o flaen llaw yn unig
• os oes gennych amheuon dywedwch ‘dim diolch’ a chau’r drws
• gofynnwch am gael gweld adnabyddiaeth a gwnewch yn siŵr bod cyfeiriad llawn a rhif ffôn y person yn gywir
• meddyliwch cyn prynu
• gofynnwch am fwy o amser os nad ydych yn siŵr
• byddwch yn wyliadwrus o werthwyr wrth y drws sy’n dweud ei bod yn delio gydag arian yn unig neu sy’n fodlon bargeinio am daliad o arian
• talwch gyda cherdyn credyd am nwyddau neu wasanaethau sy’n costio mwy na £100. Bydd y cwmni cerdyn credyd yn cynnig mwy o ddiogelwch i chi
• cofiwch gael derbynneb efo enw, cyfeiriad a rhif ffôn cyswllt y cwmni
• os yw’r gwerthwr wrth y drws yn gwrthod gadael, ffoniwch 999 a gofyn am yr heddlu

“Mae gan ddefnyddwyr hawliau cyfreithiol wrth brynu nwyddau yn y cartref neu o unrhyw le arall. Mae’r gyfraith yn nodi, pan mae nwyddau neu wasanaethau yn costio dros £42, fod gan ddefnyddwyr hawl i saith niwrnod o amser i feddwl, ac yn yr amser hynny'r hawl i ddiddymu’r cytundeb.

“Cofiwch, mae’n rhaid i werthwyr ddarparu hysbysiad ysgrifenedig i brynwyr arfaethedig o’i hawliau, ynghyd â ffurflen diddymiad. Os nad yw masnachwyr yn cydymffurfio gyda’r gofynion hyn, nid yw’r cytundeb gyda’r prynwr yn rhwym o ran cyfraith. Ac yn fwy na hynny, mae’r gwerthwyr hyn yn cyflawni trosedd.”

Gall unrhyw aelod o’r cyhoedd yng Ngwynedd sydd angen cyngor neu wybodaeth bellach gysylltu â thîm Safonau Masnach Cyngor Gwynedd drwy e-bostio safmas@gwynedd.llyw.cymru  neu ffonio 01766 771000 a gofyn am y tîm Safonau Masnach.