Gwasanaeth Llyfrgell ar fin ei adfer yng Ngwynedd

Dyddiad: 16/06/2020
Llyfrau

Bydd pobl Gwynedd yn gallu archebu eitemau newydd i’w darllen a dychwelyd eu llyfrau llyfrgell yn fuan, dan gynllun adfer gwasanaethau llyfrgell y Cyngor.

 

Model newydd archebu a chasglu fydd y gwasanaeth hwn yn y lle cyntaf ac mae disgwyl y bydd y system yn weithredol o ddechrau mis Gorffennaf.

 

Bydd gofyn i unrhyw un sydd eisiau menthyg llyfrau neu eitemau eraill gysylltu gyda’r llyfrgell i’w archebu, neu archebu trwy’r catalog ar-lein yn y ffordd arferol. Bydd y llyfrgell wedyn yn cysylltu gyda’r defnyddwyr pan fydd yr eitemau yn barod i’w casglu, a threfnu amser ar gyfer gwneud hynny. Y bwriad fydd i ddefnyddwyr ddychwelyd eitemau trwy focsys fydd y tu allan i bob llyfrgell fydd wedi ail-agor.

 

Meddai’r Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd sydd â chyfrifoldeb am lyfrgelloedd: “Rydan ni’n falch iawn o allu cadarnhau ein bwriad ar gyfer ail-gyflwyno elfen o’r gwasanaeth llyfrgelloedd yn fuan.

 

“Mi wyddom fod llyfrau yn cynnig cysur arbennig i bobl o bob oed, ac felly mae’n bwysig ein bod yn gallu dechrau’r daith at gyflwyno’r gwasanaeth mewn modd newydd yn cynnwys y Gwasanaeth cludo i’r cartref ar gyfer rheini sydd methu casglu o’r llyfrgelloedd.

 

“Yn amlwg, diogelwch defnyddwyr a staff ydi’r flaenoriaeth, a bydd ein llyfrgelloedd yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru ar sut i drin llyfrau llyfrgell, er mwyn helpu diogelwch a llesiant pobl.

 

“Byddwn yn cyhoeddi rhagor o fanylion am yr union drefniadau yn fuan, ac mae’n bwysig fod trigolion yn deall na fydd mod di ni ail-agor yr adeiladau Llyfrgell i’r cyhoedd yn y dyfodol agos. Ond rydan ni’n gobeithio y bydd y trefniadau newydd fydd ar waith o fis nesaf ymlaen yn cynnig cam yn ôl tuag at normalrwydd ar gyfer y nifer o bobl Gwynedd sy’n gwerthfawrogi ein gwasanaeth llyfrgelloedd.”

 

Ar gyfer y sawl sy’n methu ag ymweld â’u llyfrgell i gasglu eitemau - am ba bynnag reswm - bydd modd archebu ar gyfer eu cludo i’r cartref.  Bydd y Cyngor yn cynnig y gwasanaeth hwn i unrhyw un drwy Wynedd sydd ei angen. Bydd staff hefyd yn cysylltu gyda defnyddwyr y Gwasanaeth i’r Cartref presennol, er mwyn cychwyn ymweld â defnyddwyr presennol unwaith yn rhagor. 

 

Mae modd archebu ystod o ddeunyddiau gan y Gwasanaeth Llyfrgell, yn cynnwys llyfrau Print Bras a Llyfrau Llafar, yn Gymraeg a Saesneg. Bydd y Cyngor hefyd yn trefnu i ddosbarthu Pecynnau Dechrau Da i deuluoedd babis a phlant bach. Mae Bag Books hefyd ar gael, sy’n wych ar gyfer rhoi profiad stori aml-synhwyraidd, ac sy’n addas i ddefnyddwyr gydag anawsterau neu anableddau dysgu.  Yn ystod y cyfnod hwn hefyd mae DVDs ar gael yn rhad ac am ddim, ac nid yw’r gwasanaeth yn codi dirwyon ar unrhyw eitem chwaith.

 

Bydd mwy o wybodaeth am y gwasanaeth newydd hwn yn cael ei gyhoeddi’n fuan, gyda manylion llawn am sut i gysylltu gyda’r Gwasanaeth Llyfrgelloedd.   

 

Cofiwch hefyd bod modd i chi ymaelodi gyda Llyfrgelloedd Gwynedd i fenthyg e-lyfrau ac e-lyfrau llafar yn ogystal ag e-gylchgronau, yn Gymraeg a Saesneg, a hynny yn rhad ac am ddim drwy www.gwynedd.llyw.cymru/llyfrgell

 

Mae llyfrgelloedd ar draws gogledd Cymru yn ymrwymo i ail-gyflwyno gwasanaethau llyfrgell gam wrth gam dros yr wythnosau nesaf yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru. Bydd gwasanaeth ‘Archebu a Chasglu’, a Gwasanaethau Llyfrgell Cartref, ar gael ar draws y rhanbarth erbyn dechrau Gorffennaf.