Cynllun Arloesol yn newid trywydd

Dyddiad: 24/06/2020
STEM-1

Mae cynllun sydd wedi ei ddatblygu i ysbrydoli ac i roi blas i ddisgyblion ar faes STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathamateg) wedi newid trywydd o ganlyniad i’r sefyllfa ynghylch y Coronafeirws.

Mae STEM Gogledd yn brosiect a ariennir yn rhannol gan gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru. Mae’r prosiect yn cynnig cyfleoedd cyffrous i ddisgyblion 11-19 oed ar draws Gwynedd, Ynys Môn a Conwy i ddysgu mwy am STEM, eu hysbrydoli a'u hannog i ystyried pwysigrwydd pynciau STEM a’u perthnasedd i yrfaoedd posib yn y dyfodol.

Nod y Prosiect hefyd yw helpu ysgolion i lywio trwy'r holl Weithgareddau Allgyrsiol STEM ac i'w galluogi i fanteisio'n llawn ar yr hyn sydd ar gael.

Ymysg buddiannau’r prosiect bydd disgyblion ar draws y tair sir yn derbyn cefnogaeth 1-1 gan dîm ymroddedig o Fentoriaid STEM yn ogystal â chael Mynediad i borth ar-lein, Hwb STEM ar gyfer canfod gwybodaeth am bopeth STEM.

O ganlyniad i’r Coronafeirws ac ysgolion wedi cau, mae’r Tîm sy’n gyfrifol am y cynllun wedi mynd ati i ailfeddwl sut mae modd ymgysylltu a disgyblion mewn ffyrdd amgen a cheisio parhau i ysbrydoli ac annog.

Dywedodd Rheolwr Rhanbarthol STEM Gogledd, Dyfed Jones:

“Wrth wynebu’r her nad ydi disgyblion yn yr ysgol er mwyn gallu derbyn cefnogaeth fe aethom ni ati i edrych ar sut y buasem ni’n gallu cadw y gwasanaeth mewn lle ond gweithredu mewn ffurf wahanol.”

Mae’r tîm wedi cadw mewn cyswllt efo’r disgyblion oedd yn derbyn cefnogaeth ac wedi mynd ati i lunio cyfres o wythnosau gweithgaredd diddorol sy’n seiliedig ar STEM ac ar sectorau allweddol y Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol yma yng Ngogledd Cymru.

Dywedodd David Roberts, Cadeirydd Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Gogledd Cymru:

“Mae gwneud yn siŵr fod y sgiliau STEM addas gennym ni yma yng Ngogledd Cymru yn hollbwysig. Mae hi’n wych gweld STEM Gogledd yn addasu eu cynnig ac yn defnyddio’r Sectorau Allweddol i fframio hynny yng nghyd destun STEM.”

Meddai Tanya Jones, un o’r tri mentor STEM:

“Mi ydym ni fel Mentoriaid STEM  wedi ceisio ail-greu elfennau o’r gefnogaeth oedd yn cael ei gynnig drwy ddefnyddio dulliau rhithiol ac hefyd drwy wneud defnydd o’r cyfryngau cymdeithasol i rannu negeseuon a lincs defnyddiol ar HWB STEM Gogledd stemgogledd.cymru  ma na waith gwych yn mynd ymlaen i ddangos bo ni dal yma!”

Yn ôl y Cynghorydd Dyfrig Siencyn, Cadeirydd Bwrdd uchelgais Economaidd Gogledd Cymru:

“Mewn cyfnod mor heriol mae hi’n bwysicach fyth fod cefnogaeth tebyg i STEM Gogledd yn parhau er mwyn galluogi dyfodol llewyrchus i economi Gogledd Cymru.”

Mae STEM Gogledd yn derbyn cefnogaeth gan Awdurdodau Lleol Gwynedd, Ynys Môn a Conwy yn ogystal â Magnox a’r Awdurdod Datgomisiynu Niwclear. Ar hyn o bryd mae disgwyl i'r Prosiect redeg tan Hydref 2022.

Am fwy o wybodaeth ynghylch STEM Gogledd, cysylltwch gyda Dyfed Jones, Rheolwr Rhanbarthol STEM Gogledd ar 07717786572 neu drwy e bost dyfedwynjones@gwynedd.llyw.cymru