Cyngor yn rhybuddio am beryglon safle Glyn Rhonwy

Dyddiad: 01/06/2020
GlynRhonwy

Mae Cyngor Gwynedd yn annog aelodau’r cyhoedd i beidio â rhoi eu hunain ac eraill mewn perygl diangen wrth dorri i mewn i safle Glyn Rhonwy.

 

A ninnau yn mwynhau cyfnod o dywydd sych a phoeth mae’r Cyngor yn galw ar bobl i beidio cael eu temtio i dresmasu er mwyn nofio mewn pyllau dŵr chwarelyddol neu ddringo a mynd i mewn i gyn-gyfleuster storio bomiau. 

 

Yn ystod y cyfnod hwn o argyfwng cenedlaethol oherwydd Covid-19, mae’n bwysicach nag erioed i barchu’r rheolau sydd mewn lle. Mae’r angen i drwsio’r difrod i ffensys diogelwch yn rhoi staff y Cyngor mewn perygl di-angen o ledaenu neu ddal yr haint, heb sôn am y risg a’r pwysa ychwanegol ar y gwasanaethau brys petai rhywun yn mynd i drafferthion yn y dŵr.

 

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Ddatblygu’r Economi: “Mae safle yng Nglyn Rhonwy wedi ei gau i ffwrdd am reswm. Mae unrhyw un sy’n anwybyddu’r nifer o arwyddion a osodwyd ar y safle yn rhoi eu hunain mewn peryg diangen.

 

“Mae’r pyllau chwarel sydd wedi eu defnyddio gan dresmaswyr i nofio ynddynt yn cynnwys nifer o beryglon allai arwain at anafiadau difrifol, neu waeth - yn cynnwys malurion tanddwr a darnau llechi miniog. Dylid cofio hefyd bod tymheredd y dŵr yn y pyllau yn beryglus o oer, hyd yn oed yn ystod cyfnodau hir o dywydd poeth.

 

“Yn y gorffennol rydym wedi dod a’r mater i sylw Heddlu Gogledd Cymru a byddwn yn annog unrhyw un sy’n gweld pobl yn tresmasu ar y safle i gysylltu gyda’r heddlu yn syth drwy ffonio 101, neu 999 os bydd rhywun mewn perygl.

 

“Mae ein neges i’r cyhoedd yn syml - cadwch allan o’r safle peryglus hwn. Rydym hefyd yn apelio i rieni i sicrhau fod  eu plant yn ymwybodol o’r peryglon o dresmasu ar gyn-safleoedd diwydiannol ac i osgoi nofio mewn unrhyw byllau neu lynnoedd all fod â pheryglon cudd megis cerrynt tanddwr neu ddŵr tyfn dirybudd.”

 

LLUN: Mae arwyddion clir yn rhybuddio pobl i gadw allan o’r safle