Cyngor Gwynedd yn gwarchod bywyd gwyllt ymyl ffordd

Dyddiad: 12/06/2020
BywydGwyllt

Mae Cyngor Gwynedd wedi cyflwyno newidiadau i’w dull o ymdrin a ymylon ffyrdd yn y sir er mwyn gwarchod a hybu bioamrywiaeth.

Meddai’r Cynghorydd Catrin Wager, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Briffyrdd a Bwrdeistrefol: “Yn ôl adroddiad diweddar mae 41% o rywogaethau Cymru wedi gweld lleihad yn eu poblogaeth ers y 70au, ac mae 8% o’n rhywogaethau yn wynebu cael eu colli am byth (https://nbn.org.uk/stateofnature2019/).

“Mae gwarchod amgylchedd a rhywogaethau arbennig ein sir yn bwysig. Drwy newid y ffordd yr ydym yn rheoli’r tyfiant ar ochr ein ffyrdd, gallwn gael dylanwad bositif ar fioamrywiaeth.

“Mae’n bosib i ymylon ffyrdd weithredu fel coridorau o gynefinoedd pwysig i gefnogi bob math o greaduriaid; o famaliaid bychain i wenyn a gloÿnnod byw.” 

Yn draddodiadol, mae tuedd wedi bod o dorri ymylon ffyrdd yn gynnar yn y gwanwyn sydd yn cael effaith ar eu gwerth fel llecynnau i gefnogi ein bioamrywiaeth. Eleni, bu oedi yn y toriad cyntaf, sydd yn rhoi cyfle i blanhigion flodeuo a hadu cyn torri’r gwair. Mae hyn yn hybu twf mewn blodau gwyllt, sydd nid yn unig yn edrych yn dlws, ond sydd hefyd yn gweithredu fel ffynhonnell fwyd a chynefin i nifer o rywogaethau.

Lle bosib, bydd y toriad cyntaf yma ond yn ymestyn 1 medr o’r ffordd, gan adael y gweddill fel cynefin. Bydd toriad llawn yn ystod diwedd yr Haf / Hydref unwaith mae’r blodau gwyllt wedi hadu i flwyddyn nesaf.

Fel rhan o’r ymgais i hybu bioamrywiaeth ar ochr ein ffyrdd, bydd y Cyngor hefyd yn lleihau ar ei ddefnydd o chwynladdwyr ac edrych ar ddulliau gwahanol o reoli tyfiant a chwyn.

Meddai Lea Connelly, Swyddog Bioamrywiaeth Cyngor Gwynedd: “Mae’r coridorau yma mor bwysig i fioamrywiaeth Gwynedd. Mae’r blodau gwyllt yma nid yn unig yn hardd i’w gweld ar ochor y ffordd, ond yn ffynhonnell bwysig o fwyd i wenyn a pheillwyr eraill.

“Maent yn cefnogi cymaint o wahanol greaduriaid a planhigion ac yn cysylltu cynefinoedd gyda’i gilydd.”

Meddai Steffan Jones, Pennaeth Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol Cyngor Gwynedd: “Mae hwn yn gam mawr o ran hybu bioamrywiaeth ein sir, ac rwy’n falch ein bod yn gweithredu ar hyn.  Wrth gwrs mae hefyd yn bwysig fod ein ffyrdd sirol yn saff, ac felly mae’n werth nodi y bydd trefniadau gwahanol mewn lleoliadau megis cyffyrdd, ger rhai cylchfannau ac mewn lleoliadau ble mae llwybrau cerdded.”

Ychwanegodd Cynghorydd Wager: “Mae wedi bod yn hyfryd gweld blodau gwyllt ar ein ffyrdd dros yr wythnosau diwethaf, gan wybod eu bod nid yn unig yn edrych yn dlws, ond hefyd yn cefnogi pob math o fywyd gwyllt. Rwy’n gobeithio y bydd trigolion y sir yn cytuno y bydd y  trefniadau newydd yn llwyddo i gadw cydbwysedd rhwng gwarchod natur arbennig ein sir, a chadw defnyddwyr ein ffyrdd yn ddiogel.”

Bydd Cefnffyrdd a mannau trefol, ble mae cyfyngiad 30 neu 40 milltir yr awr hefyd yn gweld patrymau torri gwahanol. 

Mae’r drefn eisoes wedi dechrau yn ardal Dwyfor a bydd yn dechrau yn Arfon a Meirionnydd tua ganol mis Mehefin. Mae torri ymylon cefnffyrdd wedi dechrau ym mhob ardal ers dechrau Mehefin.

Lluniau: Glöyn Byw; Blodau Gwyllt.