Canolfannau ailgylchu'r Bala a Blaenau Ffestiniog i ailagor o dan reolau newydd

Dyddiad: 08/06/2020

Mae canolfannau ailgylchu Cyngor Gwynedd yn Y Bala a Blaenau Ffestiniog yn ail-agor i drigolion Gwynedd dan drefniadau newydd o ddydd Gwener, 12 Mehefin.

 

Daw hyn yn dilyn ail-agor pump o ganolfannau ailgylchu eraill y Cyngor dan drefniadau newydd yn ddiweddar lle mae gofyn i drigolion drefnu apwyntiad o flaen llaw.

 

Er mwyn defnyddio’r gwasanaeth, mae rhaid i drigolion drefnu amser penodol ar-lein o flaen llaw drwy ymweld â www.gwynedd.llyw.cymru/canolfannauailgylchu neu drwy ddefnyddio ap “ApGwynedd”. I drigolion sydd methu mynd arlein, dylent archebu drwy ffonio canolfan gyswllt y Cyngor ar 01766 771000.

 

Bydd trigolion Gwynedd yn gallu trefnu apwyntiad ar gyfer canolfannau Y Bala a Blaenau Ffestiniog o 8.30am fore Mercher, 10 Mehefin ymlaen. Bydd canolfannau’r Bala a Blaenau Ffestiniog ar agor o 9am tan 4pm ar ddyddiau Gwener a Sadwrn yn unig yn y lle cyntaf.

 

Meddai’r Cynghorydd Catrin Wager, Aelod Cabinet Priffyrdd a Bwrdeistrefol Cyngor Gwynedd:

 

“Rydan ni’n falch ein bod yn gallu ymestyn y system archebu slot amser er mwyn gallu ail-agor canolfannau ailgylchu Y Bala a Blaenau Ffestiniog mewn modd diogel.

 

“Mae’r drefn yma wedi bod yn ei le mewn pump o ganolfannau ailgylchu eraill y Cyngor ers dros pythefnos ac mae’r system wedi gweithio yn llwyddiannus gyda ryw 6,000 o apwyntiadau wedi eu gwneud hyd yma. Hoffwn ddiolch i drigolion am barhau i ddilyn y rheolau pellhau cymdeithasol ar y safleoedd ac i staff gweithgar y canolfannau am eu gwaith yn ystod y cyfnod heriol yma.

 

“Mae’n bwysig iawn fod trigolion yn deall mai gwasanaeth cyfyngedig sydd ar hyn o bryd a bod yn rhaid trefnu pob ymweliad o flaen llaw. Rydan ni hefyd yn gofyn i bobl Gwynedd helpu sicrhau bod y trefniadau newydd yn gweithio mor rhwydd â phosib trwy ddidoli cymaint ag y gallan nhw o’u heitemau cyn mynd i’r ganolfan, a sicrhau eu bod yn cadw at y rheolau ymbellhau cymdeithasol yn y canolfannau er mwyn diogelu eu hiechyd eu hunain ac iechyd ein staff.

 

“I’r trigolion hynny sydd angen cael gwared ar eitemau mawr, rydan ni’n falch o gadarnhau fod ein gwasanaeth casglu gwastraff swmpus bellach wedi ail-gychwyn. Mae modd trefnu i dalu am gasgliad swmpus ar wefan y Cyngor ar www.gwynedd.llyw.cymru/gwastraffswmpus neu ffonio Galw Gwynedd, gyda’r casgliadau eu hunain yn ail-ddechrau o ddydd Llun, 15 Mehefin.

 

Mae’r gwasanaeth yn y canolfannau ailgylchu wedi ei gyfyngu i geir yn unig ar hyn o bryd. Oherwydd y rheolau ymbellhau cymdeithasol, nifer cyfyngedig yn unig o amserau sydd ar gael er mwyn sicrhau diogelwch trigolion a staff y Cyngor, ac ni fydd y rheini sydd heb apwyntiad yn gallu ymweld â’r canolfannau.

 

Ers 26 Mai, mae canolfannau ailgylchu Cyngor Gwynedd ym Mangor, Caernarfon, Dolgellau, Ffridd Rasus yn Harlech a Phwllheli wedi bod ar agor i drigolion sydd wedi trefnu apwyntiad o flaen llaw. Mae’r canolfannau yma ar agor rhwng 9am a 4pm o ddydd Mawrth i ddydd Sadwrn i drigolion Gwynedd fydd wedi trefnu amser penodol o flaen llaw yn unig – maent ar gau ar ddydd Sul a dydd Llun.

 

Mae’r Cyngor hefyd yn gobeithio y bydd modd ail-agor canolfan ailgylchu Rhwngddwyryd, Garndolbenmaen yn fuan. Bydd unrhyw fanylion am y cynlluniau i ail-agor yn cael eu cyhoeddi mor fuan â phosib.

 

Ni ddylai trigolion sy’n dangos symptomau COVID-19, na’r rheini sy’n byw yn yr un tŷ â rhywun sy’n dangos symptomau o’r feirws neu â rhywun sy’n cael eu gwarchod, ymweld â’r canolfannau ailgylchu.

 

Mae’r canolfannau ar gyfer eu defnyddio gan drigolion Gwynedd yn unig, ac fel rhan o’r trefniadau ailagor, bydd angen i drigolion sy’n dymuno defnyddio’r canolfannau ailgylchu ddilyn y camau canlynol:

 

  • archebu amser ymlaen llaw ar wefan y Cyngorwww.gwynedd.llyw.cymru/canofannauailgylchuneu trwy ffonio canolfan gyswllt y Cyngor, Galw Gwynedd – gwrthodir mynediad i unrhyw un a fydd yn ceisio ymweld heb apwyntiad;
  • rhoi rhif cofrestru eu cerbyd wrth archebu apwyntiad – bydd y gwasanaeth wedi’i gyfyngu i geir yn unig ar y cychwyn;
  • sicrhau eu bod yn ymweld â’r ganolfan ailgylchu yn ystod yr amser a drefnwyd iddynt (dim mwy na 10 munud cyn cychwyn yr amser a dim hwyrach na 10 munud cyn diwedd eu hamser);
  • sicrhau mai dim ond un person sy’n camu allan o’r cerbyd i ddadlwytho’r gwastraff
  • dilyn y mesurau ymbellhau cymdeithasol llym a fydd ar waith ym mhob canolfan ailgylchu a chael gwared ar eu heitemau mor gyflym â phosib;
  • sicrhau eu bod yn dod â gwastraff cartref yn unig – ni fydd gwastraff masnachol na gwastraff busnes yn cael ei ganiatáu;
  • peidio â dod ag unrhyw eitemau na allan nhw eu cario eu hunain. Oherwydd y rheolau ymbellhau cymdeithasol, ni fydd staff yn gallu helpu pobl i ddadlwytho eu car na chael gwared ar wastraff;
  • didoli cymaint â phosibl o’u gwastraff cyn mynd i’r ganolfan fel y gallan nhw gael gwared ar eitemau mor gyflym â phosibl;
  • rhaid i wastraff cartref (nad yw’n bosibl ei ailgylchu) gael ei roi mewn bag cyn ei roi mewn sgipiau;
  • rhaid i wastraff gardd gael ei wagio o fagiau wrth ei daflu i’r sgip.

 

Gall trigolion sydd am archebu casgliad gwastraff swmpus wneud hynny trwy fynd i www.gwynedd.llyw.cymru/gwastraffswmpus neu ddefnyddio ‘ApGwynedd’. Gall unrhyw un sydd ddim â mynediad i’r we drefnu i dalu am gasgliad drwy ffonio 01766 771000.