Trafod Polisi Gosod Tai Cymdeithasol newydd i Wynedd

Dyddiad: 17/06/2019

Mae adroddiad fydd yn cael ei ystyried gan Gabinet Cyngor Gwynedd yn argymell cyflwyno polisi tai cymdeithasol fydd yn rhoi mwy o bwyslais ar flaenoriaethu pobl leol.

Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus, mae’r polisi arfaethedig yn cynnig system symlach ar gyfer pobl  sydd yn awyddus i ymgeisio am eiddo cymdeithasol gan gryfhau cyswllt lleol a chymunedol. Byddai’r polisi newydd yn gosod tai cymdeithasol yng Ngwynedd yn seiliedig ar ‘bandio’ angen ymgeiswyr yn hytrach na’r system bwyntiau presennol.

Meddai’r Cynghorydd Craig ab Iago, Aelod Cabinet Tai Cyngor Gwynedd: “Ein bwriad ydi sicrhau system gosod tai cymdeithasol ar gyfer Gwynedd sy’n adlewyrchu angen am dai a chysylltiad ymgeiswyr gyda’r sir, a chyda cymunedau unigol. Bydd y polisi blaengar yma yn cryfhau’r pwyslais ar gyfarch anghenion tai bobl leol.

“Fel Cyngor, rydan ni yn benderfynol o sicrhau fod pobl Gwynedd yn cael cymaint o flaenoriaeth a phosib o fewn y system tai. Mae’r polisi yma sydd wedi bod yn destun ymgynghoriad cyhoeddus yn gwthio’r ffiniau gan roi mwy o bwyslais ar gyfarch anghenion tai lleol.

“Mae pobl wedi dweud wrthon ni fod y drefn fel y mae ar hyn o bryd yn gallu bod yn gymhleth ac y dylai mwy gael ei wneud i sicrhau fod tai yn cael eu cynnig i bobl sydd â chysylltiad cryfach efo’r gymuned.

“Trwy wrando ar y sylwadau yma, rydan ni’n cynnig cyflwyno system newydd  a blaengar a fydd yn mynd i’r afael ag anghenion pobl gan osod trefn newydd a fydd yn haws i’w ddeall. Bydd y polisi newydd yn rhoi blaenoriaeth i’r ymgeiswyr lle mae’r angen am dai fwyaf  ac ymgeiswyr sydd â chysylltiad efo Gwynedd.”

Sefydlwyd Partneriaeth Cofrestr Tai Gyffredin Gwynedd yn 2012 er mwyn sefydlu cofrestr tai a gweithredu polisi gosod tai ar gyfer mynediad i eiddo cymdeithasol yng Ngwynedd. Mae’r gofrestr yn cael ei gweinyddu gan Dîm Opsiynau Tai Cyngor Gwynedd ar ran Cartrefi Cymunedol Gwynedd, Grŵp Cynefin a Tai Gogledd Cymru.

Os bydd Cabinet Cyngor Gwynedd yn cefnogi’r adroddiad, byddai’r polisi newydd yn addasu’r drefn gosod eiddo cymdeithasol yng Ngwynedd. Bydd y mater yn cael ei ystyried gan Gabinet Gwynedd ar 25 Mehefin ac os bydd yn cael ei gymeradwyo, disgwylir i’r drefn newydd gael ei gyflwyno yn nhymor yr hydref.