Ymgynghori ar god arwyddion 'Ar-osod' ym Mangor

Dyddiad: 22/06/2018
ArwyddionBangorSigns

Mae Cyngor Gwynedd yn ymgynghori ar god gwirfoddol i landlordiaid ac asiantau gosod eiddo ei ddilyn ar y defnydd o arwyddion ‘Ar osod’ ym Mangor.

 

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae’r doreth o arwyddion ‘Ar osod’ wedi ymestyn ar draws y ddinas ac wedi bod yn destun pryder o ran amharu ar fwynderau gweledol.

 

Fel rhan o’r gwaith o fynd i’r afael a’r mater, mae Cyngor Gwynedd wedi bod yn cydweithio gyda landlordiaid, asiantaethau gosod tai a chyrff eraill ac yn ddiweddar, mae’r nifer o arwyddion sydd i’w gweld ym Mangor wedi lleihau yn sylweddol dros y misoedd diwethaf.

 

Er mwyn sicrhau fod y tuedd yma yn parhau, mae’r Cyngor yn ymgynghori ar god gwirfoddol newydd sy’n gosod meini prawf penodol ar gyfer gosod arwyddion ‘Ar osod’. Mae’r cyfyngiadau sy’n cael eu cynnig yn cynnwys:

 

  • Caniatáu dim ond un arwydd ‘Ar osod’ ar bob eiddo, hyd yn oed os ydi’r adeilad wedi ei isrannu yn fflatiau ayb;
  • Bod unrhyw arwydd yn cael ei osod yn llyfn i’r mur uwchben drws blaen yr adeilad;
  • Ni chaniateir unrhyw ddarn o’r arwydd fod yn uwch na sil ffenestr llawr cyntaf;
  • Dylai pob arwydd gael cefndir gwyn a chydymffurfio gyda dimensiynau 34cm x 48cm;
  • Caniatáu un logo cwmni i bob arwydd ac nid fydd hwnnw yn fwy na thraean yr arwydd;
  • Dim mwy nag un arwydd ar gyfer pob asiant neu gwmni ar bob stryd;
  • Rhaid tynnu unrhyw arwydd o fewn 14 diwrnod yn dilyn cwblhau cytundeb;
  • Annog pob arwydd i fod yn ddwyieithog.

 

Meddai’r Cynghorydd Dafydd Meurig, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet Amgylchedd Cyngor Gwynedd: “Rydw i’n falch iawn o weld y gwaith yma'n mynd  ymlaen i geisio mynd i’r afael gyda’r doreth o arwyddion ‘Ar osod’ sydd wedi bod mewn rhai ardaloedd o Fangor.

 

“Rydw i’n ymwybodol fod yna gytundeb wedi bod ac ymrwymiad gan asiantau gosod yn ddiweddar i ddelio efo'r mater yma. Yn wir, mae’r rhan fwyaf o’r hen fath o arwyddion a oedd yn bla yn ardal Bangor wedi eu tynnu yn ddiweddar, ac mae'r effaith gadarnhaol ar yr ardal yn amlwg i bawb. Mi fyddwn i’n hoffi diolch i’r landlordiaid a’r asiantau sydd eisoes wedi gweithredu.

 

“Mae cynghorwyr lleol yn y ddinas wedi bod yn amlwg iawn yn y trafodaethau gyda’r landlordiaid ac wedi bod yn bryderus yn sgil effaith weledol andwyol yr arwyddion yma ar y trigolion sy’n byw yn yr ardal. Tan yn ddiweddar, mae rhai arwyddion yn ymddangos fel pe bydden nhw wedi bod yno mewn ardaloedd o Fangor ers talwm ac yn cynnig hysbysebu am ddim parhaus i’r cwmnïau gosod.

 

“Dwi’n teimlo fod y meini prawf sy’n cael eu cynnig yn rhesymol iawn ac mi fydd y trefniadau yma yn arwain at wella amgylchedd gweledol y ddinas. Rydw i’n falch iawn hefyd ein bod yn defnyddio’r cyfle yma i bwyso ar y cwmnïau gosod eiddo i sicrhau fod unrhyw arwydd maen nhw’n dewis ei osod yn ddwyieithog a bod lle teilwng i’r Gymraeg ar unrhyw ddefnydd hysbysebu sydd ganddyn nhw.

 

“Gobeithio felly y byddwn ni’n gallu dod i gytundeb ar y cod newydd yma a gweithredu system resymol a fydd yn gwella amgylchedd gweledol yn y ddinas heb orfod cymryd camau mwy ffurfiol.”

 

Mae’r cyfnod ymgynghori ar agor hyd 6 Gorffennaf. Am ragor o fanylion am yr ymgynghoriad, cysylltwch gydag Adran Gynllunio’r Cyngor ar cynllunio@gwynedd.llyw.cymru neu ffonio 01766 771000 gan nodi eich bod am gymryd rhan yn yr ymgynghoriad arwyddion ‘Ar osod’ Bangor.

 

Yn dilyn y cyfnod yma, bydd yr holl adborth a dderbyniwyd yn cael ei ystyried yn fanwl cyn cyflwyno cod gwirfoddol terfynol.

 

LLUN: Esiampl o ddefnydd cywir o’r meini prawf sydd wedi eu hamlygu yn y cod i landlordiaid ac asiantau gosod eiddo ar y defnydd o arwyddion ‘Ar osod’ ym Mangor