Pecynnau fferyllfa wedi'u lansio i annog defnyddio'r Gymraeg

Dyddiad: 25/06/2018
fferyllfa

Mae staff fferyllfa yng Ngwynedd yn cael eu hannog i ddefnyddio eu Cymraeg er budd aelodau'r cyhoedd sy'n defnyddio eu gwasanaethau. 

 

Fe lansiwyd 'Pecyn Defnyddio'r Gymraeg yn y Fferyllfa' y mis hwn ym Morrisons ym Mangor, o ganlyniad i'r prosiect peilot ar y cyd rhwng Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Hunaniaith a Menter Iaith Bangor. 

 

Anogir staff yn awr i ddefnyddio'r Gymraeg ac i wneud y Gymraeg yn fwy gweledol yn y fferyllfa er budd cleifion Cymraeg sy'n byw yn y sir. 

 

Dywedodd Sioned Roberts, cyfieithydd gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: "Er bod y Bwrdd Iechyd yn gwasanaethu holl siroedd Gogledd Cymru, mae'n fwy priodol i ni lansio a dosbarthu'r pecynnau hyn yng Ngwynedd, sir sydd â’r canran uchaf o siaradwyr Cymraeg. 

"Bydd y pecynnau hyn yn arf ymarferol i weithredu ein cynnig rhagweithiol, sy'n rhoi opsiwn i ddarparu gwasanaeth yn Gymraeg heb fod aelod o'r cyhoedd yn gorfod gofyn amdano, sy'n rhan annatod o Fframwaith Mwy na Geiriau Llywodraeth Cymru, ar gyfer gwasanaethau Cymraeg mewn iechyd, gwasanaethau cymdeithasol a gofal cymdeithasol." 

 

Bydd y pecynnau hyn yn hwyluso fferyllwyr a staff y fferyllfa i ddatblygu gwasanaeth wyneb yn wyneb drwy gyfrwng y Gymraeg ar gyfer y cyhoedd.

 

Maent yn cynnwys amrywiaeth o adnoddau yn cynnwys cardiau Defnyddio'r Gymraeg yn y Fferyllfa (sy'n cynnwys ymadroddion defnyddiol ar gyfer staff y fferyllfa), cortynnau gwddf Iaith Gwaith, bathodynnau a phosteri, a chardiau dwyieithog 'Sut i ateb y ffôn' i alluogi staff i ateb y ffôn gyda chyfarchiad dwyieithog. 

 

"Drwy arddangos y posteri mae'n rhoi gwybod i’r cyhoedd a’u hatgoffa bod croeso iddynt siarad Cymraeg. "

Yn ogystal â chryfhau sgiliau Cymraeg staff y fferyllfa, bydd y pecynnau hyn o fantais i aelodau'r cyhoedd sy'n defnyddio'r gwasanaethau, ac yn helpu i roi mwy o hyder iddynt ddefnyddio'r Gymraeg," ychwanegodd Sioned. 

 

Dywedodd Dr Peter Higson, Cadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: "Mae'r Pecyn Cymraeg yn y Fferyllfa yn bendant yn ei gwneud yn haws i weithredu'r Cynnig Rhagweithiol sy'n agwedd bwysig o ddarparu gofal sy'n addas o ran iaith.

 

"Mae’n bwysig bod ein cleifion sy’n defnyddio ein gwasanaethau yn y Fferyllfa yn cael y gwasanaeth gorau."

 

Dywedodd Gareth Roberts, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Oedolion, Iechyd a Llesiant, ei fod yn croesawu'r cydweithio sydd wedi bod i gynhyrchu'r pecynnau ers lles y Gymraeg. Dywedodd: "Rydym yn gweld bod gan wasanaethau fferyllfa rôl gynyddol ymhlith cleifion sydd ar feddyginiaethau hir dymor, mae cyflenwi gwasanaeth yn iaith y claf yn fater o angen sylfaenol.” 

 

Dywedodd Menna Baines, Cadeirydd Menter Iaith Bangor: "Roedd hi'n wych gweld parodrwydd Cameron Kinnell, Prif Fferyllydd Morrisons Bangor, i gydweithio â'r fenter i hyrwyddo'r Gymraeg yn yr archfarchnad. Mae’n dda iawn gweld fod cwmni mawr fel Morrisons o ddifri ynglŷn â gofal cwsmer i siaradwyr Cymraeg, ac rwy’n mawr obeithio y bydd archfarchnadoedd a fferyllfeydd annibynnol eraill yn gweld gwerth mewn defnyddio’r pecyn.” 

 

Ychwanegodd Cameron Kinnell, Prif Fferyllydd Morrisons: "Mae hi wedi bod yn anrhydedd a braint i mi fy hun ac ar ran Fferyllfa Morrisons i fod yn rhan o’r prosiect hwn o’r dechrau.

"Mae'r cymorth a'r gefnogaeth rydym wedi ei gael gan y Bwrdd Iechyd, Hunaniaith, a Menter Iaith Bangor wedi bod yn amhrisiadwy, ac edrychwn ymlaen at barhau i ddatblygu a darparu'r gofal gorau i’n cleifion trwy gyfrwng y Gymraeg." 

 

Mae cynlluniau yn awr ar y gweill i gyflwyno'r pecynnau hyn, sydd ar gael am ddim, i’r holl fferyllfeydd yn nalgylch y Bwrdd Iechyd.