Gweinidog yn ymweld â phrosiectau adfywio Caernarfon

Dyddiad: 05/06/2018

Caernarfon1 Caernarfon2a Caernarfon2b

Yn ddiweddar, ymwelodd Gweinidog Tai ac Adfywio Llywodraeth Cymru â nifer o brosiectau adfywio mawr yng Nghaernarfon, sy'n cael eu harwain gan Gyngor Gwynedd.

Gan weithio gyda nifer o bartneriaid lleol, mae'r Cyngor yn cydlynu'r rhaglen Cyrchfannau Denu Twristiaeth (TAD) a gefnogir gan yr UE yng Nghaernarfon, sydd werth £12 miliwn. Mae'r gwaith hwn yn adeiladu ar y rhaglen ailddatblygu Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid (VVP) ehangach, a ddechreuodd yn 2014. Roedd cadarnhad o'r arian TAD, yn dilyn y buddsoddiad VVP, yn golygu bod Cyngor Gwynedd wedi sicrhau £15 miliwn tuag at flaenoriaethau strategol allweddol.

Yn ddiweddar, ymwelodd Rebecca Evans, y Gweinidog Tai ac Adfywio, â phrosiectau adfywio Caernarfon sydd werth miliynau o bunnoedd. Ymwelodd â'r Prosiect Cei Llechi, gorsaf reilffordd newydd Rheilffordd Eryri, sinema newydd Galeri ynghyd ag adeiladau lleol sydd wedi elwa o'r Gronfa Benthyciadau Canol Tref.

Meddai: "Mae Caernarfon wedi elwa o £2.66 miliwn mewn arian Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid i adfywio'r dref ac ardal y glannau, a dros £700,000 mewn Benthyciadau Canol Tref.

"Roedd hi'n wych gweld sut mae'r buddsoddiad hwn yn gwneud gwahaniaeth go iawn, yn helpu busnesau i dyfu a ffynnu a denu mwy o bobl i ymweld."

Dywedodd y Cynghorydd Ioan Thomas, Aelod Cabinet Datblygu'r Economi Cyngor Gwynedd: 

“Mae'r Cyngor a'n partneriaid wedi adnabod ardal glannau Caernarfon fel ardal allweddol i'w hailddatblygu. Drwy amrywiaeth o brosiectau cyffrous, rydym yn gryf o'r farn y gall yr ardal hanesyddol hon o Gaernarfon edrych ymlaen at ddyfodol disglair.

"Mae gwaith yn symud ymlaen yn dda ar brosiect Galeri 2, gorsaf newydd Rheilffyrdd Eryri, ynghyd â Chei Llechi. Drwy'r prosiectau hyn, ein bwriad yw cyflwyno cyd-weledigaeth gyda nifer o bartneriaid lleol allweddol a fydd yn rhoi hwb mawr i drigolion a busnesau lleol ac ymwelwyr."

Mae disgwyl i ddau o'r tri phrosiect adfywio agor ddiwedd yr haf hwn. Mae gwaith adeiladu'n bwrw ymlaen ar yr orsaf reilffordd newydd ar Ffordd Santes Helen, gyda disgwyl i'r safle agor ym mis Medi. Dechreuodd y tymor trenau ddiwedd Mawrth, a bydd gwaith adeiladu yn cyd-fynd â rhediad y rheilffordd o ddydd i ddydd.

Mae Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri'n datblygu adeilad gorsaf newydd a fydd yn ffurfio rhan allweddol o Fenter y Glannau.  Bydd yr orsaf newydd yn cynnwys toiledau 'Changing Places', er mwyn i bobl sydd ag anableddau dysgu ac anableddau dwys, sydd angen offer a lle ychwanegol yn aml, eu defnyddio'n ddiogel ac yn gyffyrddus. Dyma fydd un o'r cyfleusterau cyntaf o'u math yng Ngwynedd ac, yn ogystal â chynlluniau arloesol eraill, megis prosiect beiciau addasol Beics Menai, nod Caernarfon yw bod yn gyrchfan sy'n hygyrch i bawb.

Bydd sinema newydd Galeri yn agor ei drysau ddiwedd mis Medi. Mae'r estyniad newydd bellach yn dal dŵr, a bydd cam nesaf y gwaith yn gweld cyfleusterau mewnol y ddwy sgrin sinema yn cael eu gosod. Sinema newydd Galeri fydd yr unig sinema aml-sgrin lawn amser yn Ynys Môn a Gwynedd.

Gyda chefnogaeth bellach gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri, mae disgwyl i waith adeiladu ddechrau'r haf hwn ar gynllun Cei Llechi, sydd werth £5.6 miliwn, lle bydd 19 o weithdai yn cael eu creu i'w defnyddio gan artistiaid / crefftwyr lleol. Roedd yr ardal hon wedi mynd yn segur ers dirywiad y Diwydiant Llechi, ac mae Ymddiriedolaeth Harbwr Caernarfon wedi ystyried nifer o opsiynau i geisio adfywio'r safle. Bydd yr arian hanfodol hwn yn rhoi adnodd llewyrchus a chyffrous i'r gymuned, busnesau ac ymwelwyr fel ei gilydd, ynghyd â diogelu dyfodol yr ased treftadaeth pwysig hwn.

Ariannir prosiect Cyrchfan Denu Twristiaeth Caernarfon, dan arweiniad Croeso Cymru, gan Gronfa Ddatblygu Ranbarthol Ewropeaidd drwy Lywodraeth Cymru. Ei nod yw gwella'r dref fel lle i fyw, gweithio ac ymweld â hi.

LLUNIAU:

1: Mae gwaith yn bwrw ymlaen yn dda ar brosiect Galeri 2

2: Mae Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri'n datblygu adeilad gorsaf newydd a fydd yn ffurfio rhan allweddol o Fenter y Glannau