Dyfodol darpariaeth addysg gynradd yn ardal Bangor

Dyddiad: 25/06/2018

Yn dilyn ymgynghoriad statudol a gynhaliwyd rhwng 10 Ebrill a 22 Mai, bydd Cabinet Cyngor Gwynedd yn ystyried adroddiad ar ddyfodol darpariaeth addysg gynradd yn ardal Bangor ar 3 Gorffennaf 2018 sy’n argymell buddsoddi £12.7 miliwn yn addysg gynradd yn y ddinas.

 

Mae’r adroddiad yn argymell fod y Cyngor yn symud ymlaen gydag argymhellion i adeiladu ysgol newydd, o’r radd flaenaf, ar gyfer Ysgol y Garnedd, ac i gau ysgolion Babanod Coedmawr a Glanadda, gan gynnig lle i’r disgyblion yn Ysgol y Garnedd (yn ddarostyngedig ar ddewis rhieni). Byddai’r datblygiad yn golygu cynyddu capasiti’r Garnedd i 420 disgybl, a hynny mewn adeilad newydd sbon ar safle gerllaw’r ysgol bresennol.

 

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Addysg:

 

“Rwy’n ddiolchgar i bawb sydd wedi cymryd o’u hamser i gyfrannu at yr ymgynghoriad statudol hwn. Cyn penderfynu ar yr argymhelliad terfynol i’w gyflwyno i’r Cabinet, rhoddwyd sylw manwl i’r pryderon a’r cwestiynau a godwyd yn ystod yr ymgynghoriad.

 

“Wedi pwyso a mesur yr holl sylwadau sydd wedi eu cyflwyno, rydym yn teimlo fod yr opsiwn fydd yn cael ei gyflwyno i’r Cabinet yn cynnig cyfle cyffrous i ni ddatblygu adeilad cynradd newydd o’r radd flaenaf ar gyfer yr ardal yma o Fangor. Bydd y buddsoddiad sylweddol yn golygu fod y disgyblion yn cael eu haddysgu mewn adnodd modern sy’n cyd-fynd gyda’r cwricwlwm cyfoes.

 

“Tra’n derbyn fod unrhyw gynllun sy’n ystyried cau safleoedd yn benderfyniad anodd, rydw i’n teimlo fod yr opsiwn sydd gerbron yn rhoi’r cyfle gorau i ni wella’r ddarpariaeth addysg gynradd ac yn cynnig cyfle i ni gryfhau y ddarpariaeth Gymraeg yn y ddinas.”

 

Os yw’r Cabinet yn penderfynu cefnogi’r argymhelliad, y cam allweddol nesaf fydd rhyddhau rhybuddion statudol ynglŷn a’r cynnig a chynnal cyfnod gwrthwynebu. Yn dilyn y cyfnod gwrthwynebu, bydd y mater yn cael ei gyflwyno gerbron Cabinet y Cyngor i gadarnhau’r cynnig.

 

Bydd Cabinet Cyngor Gwynedd yn cwrdd ar ddydd Mawrth, 3 Gorffennaf i drafod y mater. Mae’r adroddiad llawn ar gael ar wefan y Cyngor www.gwynedd.llyw.cymru/ycabinet

 

Mae Cyngor Gwynedd wedi sicrhau buddsoddiad o £12.7 miliwn i foderneiddio darpariaeth addysg gynradd yn ninas Bangor. Mae hyn yn cynnwys cyfraniad o £6.3 miliwn gan Lywodraeth Cymru i alluogi’r Cyngor i adolygu a gwella’r ddarpariaeth addysg. Mae ymrwymiad hefyd gan gwmni datblygu tai Redrow, fel rhan o gytundeb ar gyfer datblygiad newydd Goetre Uchaf ym Mhenrhosgarnedd.