Diogelu'r bwyd ar dy blât yng Ngwynedd

Dyddiad: 04/06/2018
Bwyd Cymraeg

Rydym ni'n caru ein bwyd, does dim modd gwadu hynny. Yn wir, gwariwyd dros £203 biliwn ar fwyd a diod y llynedd yn unig yn y Deyrnas Unedig. Ond mae diogelwch ein bwyd yn aml yn rhywbeth yr ydym ni'n ei gymryd yn ganiataol.

Felly yr wythnos hon, fel rhan o Wythnos Genedlaethol Diogelwch Bwyd (4 - 10 Mehefin 2018), mae Cyngor Gwynedd yn cydweithio â'r Asiantaeth Safonau Bwyd i godi ymwybyddiaeth o ddiogelwch bwyd i helpu i sicrhau bod y bwyd rydym ni'n ei brynu a'i fwyta yn ddiogel ac yn onest.

Mae staff y Cyngor yn gweithio i gadw bwyd yn ddiogel; gyda swyddogion diogelwch bwyd ymroddedig yn arolygu busnesau bwyd lleol i sicrhau bod safonau hylendid yn foddhaol. Cafodd 98% o fusnesau a arolygwyd yng Ngwynedd  sgôr hylendid bwyd o 3 (boddhaol ar y cyfan) neu uwch o dan y Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd. Mae'r cynllun yn cwmpasu busnesau sy'n cyflenwi neu'n gweini bwyd yn uniongyrchol i ddefnyddwyr megis bwytai, tafarndai, caffis, faniau neu stondinau bwyd, ffreuturau, gwestai, archfarchnadoedd, ysgolion, ysbytai a chartrefi gofal.

Mae'r Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd yn helpu pobl i ddewis ble i siopa am fwyd a bwyta allan trwy roi gwybodaeth glir iddynt am safonau hylendid busnesau. Mae chwe sgôr hylendid, yn amrywio o ‘0’ (angen gwella ar frys) ar y gwaelod, i ‘5’ (da iawn) ar y brig. Mae'r busnesau'n derbyn sticeri gwyrdd a du i'w harddangos yn eu safleoedd ac mae pob sgôr yn cael ei chyhoeddi ar-lein, er mwyn i bobl allu gwneud dewisiadau gwybodus o ran ble i brynu a bwyta bwyd. Mae'r mwyafrif o fusnesau bwyd o gwmpas Gwynedd wedi'u sgorio yn foddhaol ar y cyfan, yn dda neu'n dda iawn.

Dywedodd y Cynghorydd Dafydd Meurig, Dirprwy Arweinydd Cyngor Gwynedd sy’n arwain ar faterion gwarchod y cyhoedd: "Mae gan y Cyngor dîm ymroddedig sy'n gweithio'n galed i sicrhau bod bwyd yn ddiogel yng Ngwynedd  fel y gall trigolion ac ymwelwyr fynd allan i fwyta heb boeni dim. Mae ymchwil yn dangos mai hylendid bwyd wrth fwyta allan yw'r pryder mwyaf am ddiogelwch bwyd ac felly rydym ni'n falch iawn bod gan y mwyafrif llethol o'n busnesau bwyd lleol sgôr o 3 neu uwch.”

 

Meddai Richard Bowen, Cyfarwyddwr dros dro yr Asiantaeth Safonau Bwyd yng Nghymru: “Drwy weithio mewn partneriaeth â Chyngor Gwynedd a'u Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd arbenigol, rydym ni'n ymroddedig i sicrhau bod pobl yn gallu ymddiried bod y bwyd y maent yn ei brynu a'i fwyta yn ddiogel ac yn onest. Mae ein Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd yn rhoi'r grym i'r cyhoedd i wneud penderfyniadau gwybodus ynghylch ble i brynu a bwyta bwyd, mae hefyd wedi bod yn hynod o effeithiol wrth godi safonau busnesau bwyd ledled y wlad."

 

Am ragor o wybodaeth, ewch i: https://www.food.gov.uk/cy