Cyfle newydd i ddod â buddion i oedolion gydag anableddau dysgu yn Arfon

Dyddiad: 15/06/2018

Yn dilyn gwaith uwchraddio, bydd y caffi yng Nghanolfan Hamdden Arfon yng Nghaernarfon yn ail-agor y mis yma gan ddarparu cyfleon profiad gwaith a hyfforddiant i oedolion sy’n adnabyddus i dîm anabledd dysgu yn yr ardal.

 

Fe wnaeth Cyngor Gwynedd sicrhau cyllid o Gronfa Gofal Canolraddol Llywodraeth Cymru i greu model newydd ar ddarparu gwasanaeth fydd yn elwa oedolion gydag anableddau dysgu wedi’i leoli yng Nghanolfan Hamdden Arfon.

Mae grant wedi ei ddefnyddio i adnewyddu ardal y caffi ynghyd ag uwchraddio’r ystafell gymunedol sydd gerllaw.


Yn ailagor o 18 Mehefin, bydd y caffi yn darparu profiadau gwaith a hyfforddiant i unigolion sy’n adnabyddus i’r tîm anabledd dysgu allu datblygu sgiliau bywyd ymarferol pwysig, ynghyd â darparu gwasanaeth newydd i’r gymuned ehangach.

 

Bydd ystod eang o weithgareddau cymunedol yn cael eu hwyluso gan y caffi, yn seiliedig ar anghenion y gymuned leol. Mae syniadau cychwynnol yn cynnwys grwpiau rhieni a phlant, sesiynau ‘Paned a Sgwrs’, gweithgareddau iechyd a lles ynghyd â chlinigau ‘pop-up’ cyngor a gwybodaeth gan asiantaethau.

Meddai’r Cynghorydd Gareth Roberts, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd ar gyfer materion Oedolion ac Iechyd: "Fel Cyngor, rydan ni eisiau galluogi pobl i ddatblygu eu hunan-hyder a sgiliau fel y gallent fynd allan i’r byd a byw bywydau llawn.

"Rydan ni’n credu’n gryf y bydd y model cymunedol newydd yma yn un dewis a fydd o gymorth i ni i gwrdd ag anghenion a disgwyliadau defnyddwyr gwasanaeth gan helpu integreiddio bywydau’r unigolion i fywyd dydd i ddydd cymdeithas.

 

“Fe fydd y model yma yn cynnig cyfleoedd i bobl gael profiad o weithio, ynghyd â bod o gymorth i hybu hunan-hyder a gwthio ffiniau’r hyn mae unigolion yn sylweddoli y gallent ei gyflawni. Rydym eisiau darparu pecynnau gofal a chymorth personol, unigryw i unigolion sy’n adnabyddus i’r tîm anabledd sydd yn cynnwys cyfleoedd i ddysgu a datblygu yn eu cymunedau.”


Dywedodd Ceryl Teleri Davies, Uwch Reolwr Anabledd Dysgu Cyngor Gwynedd: “Ein gweledigaeth fel Gwasanaeth Anabledd Dysgu ar gyfer y dyfodol yw annog annibyniaeth yr unigolyn.

“Golyga hyn bod y cymorth ar gael i helpu unigolion ganolbwyntio ar eu cryfderau a’u cynorthwyo â’u hannibyniaeth. Bydd unigolion yn cael eu grymuso i fyw bywydau llawn.”

 

Ychwanegodd y Cynghorydd Craig ab Iago, Aelod Cabinet Hamdden y Cyngor: “Mae’r prosiect yma’n dangos be ellir ei gyflawni drwy ddatblygu syniadau arloesol sydd yn galluogi adrannau gwahanol y Cyngor i gydweithio i ddarparu gwasanaethau.

 

“Bydd ffrwyth y cydweithio yma yn golygu ail-agor caffi yng Nghanolfan Hamdden Arfon gan hefyd cynnig cyfleoedd gwych i bobl sicrhau hyfforddiant a chymwysterau yn y maes paratoi bwyd. Yn amlwg, bydd hefyd yn dod â buddion cysylltiol o ryngweithio a chymdeithasu gyda ffrindiau, cydweithwyr ac aelodau’r cyhoedd. Rwy’n edrych ymlaen i weld y model newydd ar waith.”

 

Bydd y caffi yng Nghanolfan Hamdden Arfon yn ail-agor ar 18 Mehefin. Bydd hyn cyd fynd hefo Wythnos Dysgu Oedolion a bydd digwyddiad yn cael ei gynnal yn y caffi i hyrwyddo cyfleoedd dysgu yn y sir o 10am ymlaen. Yn ystod y sesiwn, bydd nifer o bartneriaid fel tîm OPUS y Cyngor a Grwp Llandrillo Menai yn cynnig cyfle i weld be sydd ar gael yn y sir a chael blas ar sesiwn Technoleg Gwybodaeth; Sut i Rheoli Straen ayb.