Grantiau yn helpu i roi golwg newydd ar siopau Porthmadog

Dyddiad: 30/06/2017

Os ydych chi wedi bod ym Mhorthmadog yn ddiweddar mae’n bosib iawn eich bod wedi sylwi fod rhai o adeiladau’r dref wedi cael eu trawsnewid. 

 Mae 14 eiddo wedi derbyn cymorth ariannol er mwyn gwella ei edrychiad yn cynnwys arwyddion newydd, paentio, drysau a ffenestri newydd diolch i gynllun Grant Blaen Siop Partneriaeth Canol Tref Porthmadog. 

 Roedd cyfanswm o £10,000 o grant ar gael ar gyfer y cynllun trwy gyfraniadau gan Gyngor Tref Porthmadog a Siambr Fasnach y dref. Mae’r cyfanswm yma wedi denu dros £29,000 o fuddsoddiad preifat yn yr adeiladaus’yn golygu am bob £1 sydd wedi cael ei gynnig fel grant, mae perchnogion eiddo wedi bod yn cyfrannu ar gyfartaledd  bron i £3 eu hunain tuag at y gwaith.

 Un eiddo sydd wedi cael budd o’r cynllun grant ydi Galeri Rob Piercy yn y dref.  Mae’r oriel wedi cael newydd-wedd yn dilyn gwaith sylweddol i flaen yr adeilad er mwyn arddangos y gwaith celf. Roedd Rob yn awyddus i ddefnyddio contractwyr lleol er mwyn sicrhau’r budd mwyaf bosib i’r economi trwy gadw’r bunt yn lleol.

 Dywedodd Rob Piercy, sydd wedi rhedeg yr oriel ym Mhorthmadog ers 1986: “Fel rhan o ddatblygiad parhaol ein heiddo masnachol ar Stryd yr Wyddfa, roeddem angen adnewyddu'r hen flaen siop. Doedd o heb gael ei altro ers pan oedd o’n llyfrgell i’r dref amser maith yn ôl. Roedden ni am ei drawsnewid gydag wyneb oedd yn unol â’n oriel celf a busnes fframio lluniau. 

 “Roedd y gost o uwchraddio blaen y siop yn sylweddol ac roeddem yn benderfynol o wrthdroi'r tueddiad ‘taci’ ein strydoedd mawr y dyddiau yma i greu blaen siop blastig, rhad.  Fe benderfynom yn hytrach i greu blaen siop bren wedi ei hadeiladu yn lleol ar Stad Ddiwydiannol Penamser yn y dref gan grefftwr lleol.  Yn anffodus, mae gwaith o ansawdd uchel yn dod ar gost ac roedd hi felly yn gymorth mawr i ni fedru derbyn grant gan gynllun Gwella Blaen Siop Partneriaeth Canol Tref Porthmadog i’n cefnogi i gyflawni ein hamcan.”

 Mae Partneriaeth Canol Tref Porthmadog wedi bod yn weithgar dros y misoedd diwethaf yn datblygu syniadau i ddenu mwy o ymwelwyr a thrigolion i’r dref er mwyn hybu’r economi. 

 Meddai’r Cynghorydd Selwyn Griffiths, sy’n aelod o’r Bartneriaeth: “Rwy’n hynod o falch o weld bod y cynllun yma wedi bod yn llwyddiant gyda’r holl arian erbyn hyn wedi ei glustnodi.  Mae gwedd weledol siopau yn hynod bwysig er mwyn tynnu pobl i ddod yma i siopa. Yn sicr mae'r rhai a dderbyniodd grant wedi gallu symud ymlaen i wneud y gwelliannau yn gynt ac mae edrychiad allanol y siopau yn llawer mwy deniadol.

 “Nid yn unig mae'r siopau yn edrych yn well ond mae'r arian yma wedi mynd i adeiladwyr lleol a wnaeth y gwaith.”

 Nododd y Cynghorydd Nia Jeffreys, sy’n cynrychioli ward dwyrain Porthmadog ar Gyngor Gwynedd: “Fel Cynghorydd newydd ar gyfer Porthmadog mae gwaith y Bartneriaeth i wella edrychiad y Stryd Fawr wedi creu cryn argraff arnai.

 “Rydan ni’n lwcus iawn ym Mhorthmadog o gael gymaint o siopao annibynnol yn gwerthu bob dim o flodau, i waith celf, teganau a byrgyrs! Mae pob un o’r busnesau bychain yma yn gwneud cyfraniad allweddol i’n heconomi leol ac rydw i’n falch o weld y Cyngor yn eu cefnogi.”

 Mae Partneriaeth Canol Tref Porthmadog yn cael ei ariannu trwy Lywodraeth Cymru a Chyngor Gwynedd.