Dyfodol Darpariaeth addysg yn nalgylch Y Berwyn

Dyddiad: 28/06/2017
Mae Cabinet Cyngor Gwyned wedi cefnogi argymhelliad i dynnu’r cynnig i sefydlu Campws Dysgu 3-19 Gwirfoddol a reolir (VC, Eglwys yng Nghymru) yn nhref y Bala yn ei ôl. Bydd adroddiad pellach yn cael ei ystyried gan aelodau’r Cabinet ym mis Medi fydd yn cynnig model amgen ar gyfer ymgynghori.

Cyhoeddwyd yr adroddiad Cabinet yn dilyn cynnal ymgynghoriad gyda cyrff llywodraethol ysgolion dalgylch Y Berwyn ar yr opsiwn i dynnu’r cynnig presennol yn ei ôl yn seiliedig ar y rhagdybiaeth y byddai’n afresymol o anodd ac yn amhriodol i weithredu’r cynnig oherwydd diffyg cefnogaeth y llywodraethwyr i’r cynnig presennol.

Mae’r Cyngor, ynghyd â’r gymuned leol ac Esgobaeth Llanelwy yn parhau i ganolbwyntio’n llwyr ar ddarparu cyfleuster addysg o’r radd flaenaf i blant a phobl ifanc dalgylch Y Berwyn. Fel cam allweddol nesaf yn symud y prosiect yn ei flaen, bydd swyddogion Cyngor Gwynedd yn cynnal rhag-ymgynghoriad gyda’r Eglwys yng Nghymru dros y misoedd nesaf, cyn i adroddiad pellach gael ei
gyflwyno i’r Cabinet ym mis Medi i drafod ac ystyried model amgen.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Thomas, aelod Cabinet Addysg:

“Tra fod yna lawer o drafodaeth wedi bod ers rhai misoedd ar union statws yr ysgol, yr hyn sy’n bwysig ydi y bydd disgyblion ardal Y Bala yn gallu elwa ar ysgol fodern gyda chyfleusterau o’r radd flaenaf. Mae dros £10 miliwn wedi ei glustnodi ar gyfer y cynllun cyffrous yma, ac mae’n braf gweld fod y gwaith ar y safle yn mynd yn ei flaen yn dda.”

“Fel y pwysleisiwyd yng nghyfarfod y Cabinet, ein blaenoriaeth yw darparu ysgol flaenllaw ar gyfer y gymuned leol. O ganlyniad, ac yn dilyn ystyriaeth ofalus o’r sefyllfa bresennol a’r ymatebion i’r ymgynghoriad diweddar a gynhaliwyd gyda’r cyrff llywodraethol, mae’r Cabinet wedi penderfynu cefnogi’r argymhelliad i dynnu’r cynnig yn ei ôl a gofyn wrth ein swyddogion ddatblygu model amgen.”

Dywedodd Rosalind Williams, Cyfarwyddwraig Addysg a Dysgu Gydol Oes ar gyfer Esgobaeth Llanelwy:

“Rydym yn gweithio gyda Chyngor Gwynedd a’r gymuned leol i sicrhau ffordd ymlaen sy’n diogelu’r buddsoddiad o £10 miliwn ac sy’n caniatáu i’r ysgol agor cyn gynted â phosib er mwyn i blant Y Bala a Phenllyn, ynghyd â’r gymuned ehangach, elwa.”

Disgwylir y bydd adroddiad pellach yn cael ei gyflwyno i Gabinet y Cyngor ym mis Medi 2017.