Dirwy i gwmni o Borthmadog am dor cyfraith iechyd a diogelwch

Dyddiad: 28/06/2017

Mewn achos diweddar yn Llys Ynadon Caernarfon fe gyflwynwyd pleon euog i gyhuddiadau o dor cyfraith iechyd a diogelwch  gan gwmni Ffrwythau DJ Fruits cyfyngedig, Porthmadog a’u rheolwr gyfarwyddwr, Mr Gethin Dwyfor.

Roedd y cyhuddiadau hynny a ystyriwyd ar 25 Mai 2017 mewn perthynas â throseddau o dan y Ddeddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith ayyb 1974 ac yn deillio o ddamwain a ddigwyddodd ar safle Ffrwythau DJ Fruit ar 19 Rhagfyr 2014. Ar y diwrnod hwnnw roedd contractwr annibynnol yn gwneud gwaith o uchder yn trwsio drws warws y cwmni gan sefyll ar balet pren a godwyd gyda wagen fforch godi, pan ddisgynnodd a dioddef anafiadau difrifol i’w law dde, ei brif law. Cafodd dau fys ei  ampiwteiddio ynghyd ag anaf difrifol i’w fys bach.

 Mewn gwrandawiad pellach yn Llys Ynadon Llandudno ar 15 Mehefin, derbyniodd y diffynyddion gyfanswm mewn dirwyon a chostau o £30,340.

 Dywedodd y Cynghorydd Dafydd Meurig, Aelod Cabinet Amgylchedd Cyngor Gwynedd:

 “Mae bob amser yn siom gweld cwmni lleol llewyrchus yn mynd o flaen y Llys ond yn yr achos yma nid oedd gan y Cyngor ddewis ond erlyn. Bu’r cwmni’n esgeulus iawn gyda'u trefniadau diogelwch ac o’r herwydd mae unigolyn wedi derbyn anafiadau difrifol a bydd yn gorfod ymdopi â’r canlyniadau am weddill ei fywyd.

 “Gobeithio bydd cyfanswm maint y ddirwy – sef £26,000 - yn arweiniad i gwmnïau yng Ngwynedd gymryd o ddifri eu cyfrifoldebau dros ddiogelu iechyd a diogelwch eu staff ac eraill.”