Bwyta'n ddiogel yr haf hwn

Dyddiad: 30/06/2017

Rydan ni i gyd wrth ein bodd pan mae'r tywydd poeth yn cyrraedd. Ond oeddech chi'n gwybod y dylech chi feddwl ychydig bach mwy am ddiogelwch bwyd yn ystod misoedd yr haf?

 Mae ymchwil newydd yn nodi y gallai pobl fod yn rhoi eu hunain a'u teuluoedd mewn perygl o gael gwenwyn bwyd drwy ddiffyg gwybodaeth am yr Hanfodion Diogelwch Bwyd: Oeri, Coginio, Glanhau ac atal Croeshalogi.

 Yn ôl arolwg ‘Bwyd a Chi’ yr Asiantaeth Safonau Bwyd, sy'n casglu gwybodaeth am ddiogelwch bwyd drwy 3,118 o gyfweliadau yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon, darganfuwyd yng Nghymru:  

  • Nad ydi 50 % o ymatebwyr byth yn gwirio tymheredd yr oergell, a dywedodd 42% nad oeddent yn gwybod beth ddylai tymheredd yr oergell fod, sy'n awgrymu nad yw oergelloedd nifer o bobl ar y tymheredd a argymhellir, sef rhwng 0 a 5°C. 
  • Roedd 57% yn meddwl mai'r dull cywir o ddadmer cig neu bysgod oedd i'w adael ar dymheredd ystafell, a fyddai'n cynyddu'r risg o wenwyn bwyd, gan fod germau'n lluosi’n gyflymach ar dymheredd ystafell.
  • Dywedodd chwarter o ymatebwyr (25%) nad ydynt yn defnyddio gwahanol fyrddau torri ar gyfer gwahanol fwydydd, sy'n cynyddu'r risg o  groeshalogi rhwng bwydydd amrwd a bwydydd parod i'w bwyta.
  • Mae cyfran  o bobl yn dal i fwyta cig sy'n binc neu sydd â suddion pinc neu goch, yn erbyn arferion a argymhellir
  • Nid ydi 14% o ymatebwyr bob amser yn golchi eu dwylo cyn dechrau paratoi bwyd, er gwaethaf cyngor yr ASB sy'n argymell y dylai pobl olchi eu dwylo'n drylwyr cyn coginio ac ar ôl cyffwrdd â'r bin, mynd i'r toiled, cyffwrdd ag anifeiliaid anwes neu ar ôl trin bwyd amrwd.

Meddai'r Cynghorydd Dafydd Meurig, Aelod Cabinet Amgylchedd Cyngor Gwynedd, sy’n arwain ar faterion diogelwch bwyd:

 "Mae'r ffigurau hyn yn dangos bod mwy y gallai pobl ei wneud er mwyn cadw eu hunain a'r rhai sydd agosaf atynt yn ddiogel yr haf hwn. Dyna pam ein bod fel Cyngor yn gweithio ar y cyd â'r Asiantaeth Safonau Bwyd i hyrwyddo arferion hylendid da. Eleni rydan ni’n annog pobl i fabwysiadu gwell arferion hylendid ar gyfer yr haf, pan fo risg gwenwyn bwyd yn cynyddu.”

 I gael cyngor ar sut i aros yn ddiogel yr haf hwn, ewch i: http://www.food.gov/bwyd-diogel-dros-yr-haf