Addysg yn nalgylch Y Berwyn

Dyddiad: 21/06/2017

Addysg yn nalgylch Y Berwyn

 Mae Cyngor Gwynedd wedi derbyn gohebiaeth gan Esgobaeth Llanelwy, yr Eglwys yng Nghymru, yn datgan ei bod yn awyddus i gefnogi ffordd ymlaen sy’n gwarchod y buddsoddiad o £10 miliwn ac yn osgoi unrhyw oedi i’r ddatblygiad Campws Dysgu 3-19 yn Y Bala.

 Yn dilyn ymgynghori â chyrff llywodraethu ysgolion dalgylch Y Berwyn, bydd Cabinet Cyngor Gwynedd mewn cyfarfod ar 27 Mehefin yn ystyried argymhelliad i dynnu’r cynnig i sefydlu Campws Dysgu 3-19 Gwirfoddol a Reolir (VC, Eglwys yng Nghrymu) yn ei ôl. Os bydd y Cabinet yn derbyn yr argymhelliad yma, bydd adroddiad pellach yn cael ystyriaeth aelodau’r Cabinet ym Medi 2017 a fydd yn cyflwyno model amgen ar gyfer ymgynghoriad sy’n cyd-fynd â’r gofynion cenedlaethol perthnasol.

Mae’r gwaith adeiladu yn bwrw ymlaen yn dda ar safle presennol Ysgol Y Berwyn yn Y Bala, ac ni ragwelir y bydd unrhyw newid posib i statws yr ysgol yn effeithio ar yr amserlen adeiladu.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Addysg Cyngor Gwynedd:

“Tra fod yna lawer o drafodaeth wedi bod ers rhai misoedd ar union statws yr ysgol, yr hyn sy’n bwysig ydi y bydd disgyblion ardal Y Bala yn gallu elwa ar ysgol fodern gyda chyfleusterau o’r radd flaenaf. Mae dros £10 miliwn wedi ei glustnodi ar gyfer y cynllun cyffrous yma, ac mae’n braf gweld fod y gwaith ar y safle yn mynd yn ei flaen yn dda.”

Meddai’r Cynghorydd lleol Dilwyn Morgan, sy’n cynrychioli Y Bala ar Gyngor Gwynedd: “Wrth ystyried y sefyllfa bresennol, rydym yn ddiolchgar i’r Eglwys am barchu dymuniad y bobol leol ac mi fydd hyn yn galluogi i bawb gyd weithio’n effeithiol i symud y gwaith pwysig o sefydlu’r ysgol newydd yn ei flaen.

“Mae'n bleser gweld y gwaith ar y safle yn datblygu cystal, ac i weld y cynllun yn cael ei wireddu yn ôl y weledigaeth ar gyfer addysg yn yr ardal. Bydd plant dalgylch Y Berwyn yn elwa’n fawr o ysgol fydd yn arloesol nid yn unig yng Ngwynedd, ond yng Nghymru benbaladr.”

Ychwanegodd Gwion Lynch, Cadeirydd Ysgol y Berwyn: “Gan fod y mater hwn wedi bod yn destun pryder dros sawl mis, rydym yn falch fod yr Eglwys yn gytûn fod angen ystyried opsiwn amgen i sicrhau fod y gwaith yn parhau heb unrhyw oedi diangen. Mae’r buddsoddiad yn hanfodol i sicrhau fod addysg plant dalgylch y Berwyn yn medru ffynnu a’u bod yn cael y cyfleoedd gorau ar gyfer eu haddysg. Rydym yn hyderus bydd y buddsoddiad yn y campws yn sicrhau y dechreuad gorau posibl i’r ysgol newydd.”

Mae copi o’r adroddiad i’w gweld ar wefan y Cyngor: https://democratiaeth.cyngor.gwynedd.gov.uk/ielistdocuments.aspx?mid=2203&x=1&