Ysgol Abersoch

Dyddiad: 20/09/2021

Mae adroddiad fydd yn cael ei ystyried gan Gabinet Cyngor Gwynedd ar 28 Medi yn argymell cau Ysgol Abersoch ar 31 Rhagfyr 2021 gan gynnig lle i ddisgyblion i fynychu Ysgol Sarn Bach o Ionawr 2022.

Daw hyn yn dilyn trafodaethau manwl ar sefyllfa fregus yr ysgol yn sgil niferoedd isel o ddisgyblion a chynnal cyfnod o ymgynghoriad statudol a gwrthwynebiad statudol ar y cynnig.

Gyda chapasiti o 32, yn Medi 2020 roedd wyth o blant yn mynychu’r ysgol yn llawn amser a 2 ddisgybl meithrin. Nid yw’r rhagamcanion yn dangos y bydd cynnydd sylweddol i niferoedd disgyblion Ysgol Abersoch dros y blynyddoedd nesaf.

Oherwydd y pryder am sefyllfa fregus yr ysgol, yn gynharach eleni bu i’r Cyngor gynnal ymgynghoriad statudol ar yr argymhelliad i gau gan gynnig lle i blant yn Ysgol Sarn Bach, ac yn ddiweddar cyhoeddwyd rhybudd statudol ar y cynnig gan gynnal cyfnod gwrthwynebu statudol.

Dywedodd y Cynghorydd Cemlyn Williams, Aelod Cabinet Addysg Cyngor Gwynedd:

“Nid peth hawdd ydi penderfynu ar ddyfodol unrhyw ysgol ac rydym yn deall fod hyn wedi bod yn gyfnod anodd i bawb sydd ynghlwm â’r ysgol.

“Mi fyddwn i’n hoffi diolch i bawb sydd wedi cyfrannu at y trafodaethau ar ddyfodol Ysgol Abersoch gan gynnwys disgyblion, staff a llywodraethwyr ynghyd â’r unigolion sydd wedi cyfrannu at y cyfnodau ymgynghori a gwrthwynebu statudol.

“Mae hi yn destun tristwch pan mae rhaid ystyried dyfodol unrhyw ysgol. Serch hynny, mae dyletswydd arnom i sicrhau ein bod yn cynnig yr addysg a phrofiadau ynghyd a’r amgylchedd dysgu gorau posib i’n plant.

“Ar ôl ystyried yr holl wrthwynebiadau a dderbyniwyd fel rhan o’r cyfnod gwrthwynebu statudol yn fanwl, argymhellir cadarnhau y cynnig i gau Ysgol Abersoch ar ddiwedd 2021.

“Fel rhan o’r cynnig yma, byddai’r disgyblion yn cael cynnig mynychu Ysgol Sarn Bach sydd wedi ei leoli gerllaw, a hynny o fis Ionawr 2022 ymlaen.

“Mae awydd clir wedi bod ym mhentref Abersoch i weld parhad yr ysgol, a bydd pob ymdrech i sicrhau fod cyswllt clir yn parhau rhwng cymuned Abersoch ac Ysgol Sarn Bach lle mae nifer o ddisgyblion Abersoch eisoes yn mynychu o Flwyddyn 4 ymlaen.”

Bydd Cabinet y Cyngor yn ystyried y mater ar 28 Medi.