Tîm Chwaraeon am Oes Gwynedd yn ymuno gyda Byw'n Iach

Dyddiad: 02/09/2021
LOGO BYW'N IACH

Mae Tîm Chwaraeon am Oes Cyngor Gwynedd yn trosglwyddo i gwmni Byw’n Iach. Mae Byw’n Iach yn gwmni nid am elw, sydd yn rheoli 12 o Ganolfannau Hamdden ar draws y sir ar ran y Cyngor.

Mae’r Tîm Chwaraeon am Oes yn cynnig ystod eang o weithgareddau a gwasanaethau chwaraeon i gymunedau lleol. Fel rhan o’r trosglwyddiad yma bydd Uned Partneriaethau newydd a chyffrous yn cael ei sefydlu o fewn y cwmni a fydd yn datblygu partneriaethau newydd law yn llaw â chlybiau, ysgolion a mudiadau yn y sir o dan adain Byw’n Iach.

Mae llawer o brosiectau cyffroes ac arloesol dan sylw yn dilyn y trosglwyddiad. Dywedodd Amanda Davies, Rheolwr Gyfarwyddwr Byw’n Iach:

“Mae Byw’n Iach yn edrych ymlaen at groesawu Chwaraeon Am Oes fel Uned Bartneriaethau ac yn awyddus ddatblygu ac adeiladu ar yr hyn sydd gan Byw’n Iach i gynnig i glybiau, ysgolion a chymunedau’n barod.  Edrychwn ymlaen at ddatblygu’r cyfleoedd a’r cydweithio.”

Ategodd Alun Jones, Rheolwr Rhaglenni Chwaraeon Am Oes:

“Mae’r Tîm yn edrych ymlaen at fod yn rhan o Byw’n Iach ac i fod mewn sefyllfa i ehangu ar y ddarpariaeth mae’r Tîm wedi bod yn ei gynnig dros y blynyddoedd. Tra bydd nifer o’n prosiectau llwyddiannus yn parhau i gael eu cynnig gan gynnwys Gall Genod Gwynedd, Clwb Dal i Fynd, INSPORT ac amryw o gystadlaethau gwahanol -  bydd hwn yn gyfle i gyflwyno nifer o gynlluniau/prosiectau newydd-  i dargedu trigolion Gwynedd o bob oed sydd ddim ar hyn o bryd yn cymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol yn rheolaidd.  Mae’n gyfle gwych  i  ehangu darpariaeth chwaraeon a gweithgareddau corfforol Byw’n Iach tu allan i waliau Canolfannau Hamdden y Sir.

Yn sicr un o’n prif flaenoriaethau fydd gwella'r berthynas/system gyfathrebu hefo clybiau'r Sir - er mwyn ehangu ar y cyfleoedd i gyfranogi, ynghyd a sicrhau bod clybiau yn ymwybodol o’r holl gefnogaeth sydd ar gael iddyn nhw ddatblygu.  Mae hon yn amser cyffrous i’r Tîm - gyda’r pandemig wedi cael gymaint o effaith ar lefelau cyfranogiad mewn chwaraeon a gweithgareddau corfforol rhan helaeth o drigolion Gwynedd - rydym yn edrych ymlaen at groesawu pawb yn nol i fod yn actif.”

I gyd-fynd efo’r trosglwyddiad ac i gryfhau eu gallu i gyrraedd gwahanol grwpiau o’r gymuned, mi fydd y cwmni’n adeiladau ar ei Is-brand “Actif am Oes” sydd yn targedu pobl hyn neu rhai sydd yn chwilio am gyfleoedd ymarfer dwysedd is, gyda chyfres o is-brandiau newydd. Fydd hyn yn gwneud hi’n haws i bobl cael hyd i weithgareddau sydd o ddiddordeb iddyn nhw e.e. rhieni babis a phlant ifanc iawn, plant a phobl ifanc a  genethod a merched. Mae’r cwmni yn gofyn i drigolion cadw llygaid allan am y logos lliwgar newydd.