Rhannwch eich hanesion ar gyfer Mis Hanes Pobl Dduon 2021

Dyddiad: 03/09/2021
Logo
Mae Cyngor Gwynedd yn galw ar drigolion i rannu eu hanesion o sut mae pobl ddu wedi cyfrannu at gymuned Gwynedd mewn gwahanol ffyrdd dros y blynyddoedd.

Bydd y bobl sy’n cael eu henwi gan y cyhoedd yn cael eu cynnwys yn nathliadau Cyngor Gwynedd o Mis Hanes Pobl Duon 2021, a gynhelir ym mis Hydref.

Mae Mis Pobl Dduon wedi cael ei ddathlu yng Nghymru ac ar draws Prydain ers dros 30 o flynyddoedd fel modd o gydnabod a dathlu cyfraniad pobl dduon tuag at holl agweddau ein diwylliant a chymuned. Mae’r Cyngor yn awyddus i sicrhau fod hanes pobl ddu yn rhywbeth rydan ni i gyd yn fwy ymwybodol a balch ohono, ac felly yn gofyn i bobl rannu eu hanesion.

Dywedodd y Cynghorydd Nia Jeffreys, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd sydd yn arwain ar gydraddoldeb: “Credaf fod 2020 wedi bod yn drobwynt i lawer o bobl sylweddoli ar hiliaeth systematig ac annhegwch yn ein cymuned. Rydym eisiau sicrhau nad ydi digwyddiadau llynedd yn cael eu anghofio a’n bod yn gwneud mwy i sicrhau fod hanes pobl ddu yng Ngwynedd yn cael ei rannu a’i ddathlu.

“Mae pobl o wahanol ethnigrwydd, cefndiroedd a diwylliannau wedi ymgartrefu yng Ngwynedd ers canrifoedd, ond prin iawn yw’r rhai sydd wedi eu cofnodi yn ein llyfrau hanes. Fel ardaloedd eraill ym Mhrydain, rydym eisiau gwneud yn iawn am y cam sydd wedi bod a dw i’n gobeithio bydd y fenter yma yn ein helpu i greu darlun mwy cynhwysfawr o Wynedd.

“Efallai fod y canran cyffredinol o bobl ddu ac o leiafrif ethnig yng Ngwynedd yn llai na’r cyfartaledd cenedlaethol, ond tydi hyn ddim yn cyfiawnhau fod nifer yn anymwybodol o’n hanes amrywiol.”

Fe ychwanegodd: “Diolch i’r rhai ohonoch sydd wedi anfon argymhellion ac atgofion yn barod. Os bydd unrhyw un arall yn hoffi denu sylw at y bobl hyn sydd wedi creu Gwynedd yn le mor arbennig i ni gyd, plîs cysylltwch efo ni.”

Mae’r Cyngor yn gofyn i bobl anfon yr hanesion sydd wedi eu hysbrydoli, lluniau ac atgofion o bobl du – a rhai o gefndiroedd ethnig lleiafrifol eraill – sydd wedi cyfoethogi ein cymunedau mewn llawer o ffyrdd. Bydd rhain yn cael eu casglu’n electroneg ac yn cael eu defnyddio i nodi Mis Hanes Pobl Duon ym mis Hydref.

I gyfrannu eich argraffiadau, atgofion a’ch hanesion i’r casgliad, anfonwch nhw at: cydraddoldeb@gwynedd.llyw.cymru neu gysylltu drwy ein cyfryngau cymdeithasol.