Holi barn Clybiau Chwaraeon Gwynedd

Dyddiad: 02/09/2021
Fran Smith_British_Open

Yn ystod mis Medi 2021 bydd Tîm Chwaraeon am Oes Cyngor Gwynedd yn trosglwyddo i gwmni Byw’n Iach sy’n darparu cyfleusterau ffitrwydd, chwaraeon a nofio ar draws Gwynedd.

Fel rhan o’r newid yma mae Uned Partneriaethau newydd a chyffrous yn cael ei sefydlu o fewn y cwmni, fydd yn creu cyfleoedd newydd law yn llaw efo clybiau, ysgolion a mudiadau eraill yn y sir sydd yn darparu cyfleoedd chwaraeon cymunedol. 

Dywedodd Amanda Davies, Rheolwr Gyfarwyddwr Byw’n Iach:

“Er mwyn gallu cynllunio i’r dyfodol, rydym am glywed barn clybiau chwaraeon, ysgolion a mudiadau eraill sydd yn darparu cyfleodd chwaraeon a gweithgaredd corfforol cymunedol, yma yng Ngwynedd.

“Mae’r Uned Bartneriaethau yn awyddus i gasglu gwybodaeth i greu darlun clir o sefyllfa, anghenion a blaenoriaethau’r gymuned.”

Yn gryno, mae’r holiadur yn gofyn am y wybodaeth ganlynol:

 

  • Manylion y clwb/ darpariaeth gymunedol
  • Pa gefnogaeth  sydd angen i’r dyfodol yn cynnwys pethau fel cyrsiau hyfforddi, cymorth efo cyfathrebu a chyngor ar grantiau?
  • Gwybodaeth am gyfleoedd cynhwysol
  • Effaith Covid-19 ar eich darpariaeth
  • Blaenoriaethau i’r dyfodol
  • Barn o ran gwobrwyo ac adnabod llwyddiant Athletwyr a Gwirfoddolwyr Chwaraeon Gwynedd

 

Dywedodd Alun Jones, Rheolwr Partneriaethau Byw’n Iach:

“Rydym am sicrhau fod rhaglen waith newydd yr Uned Partneriaethau yn blaenoriaethu meysydd sydd am gynnig y gefnogaeth orau i’r partneriaid hynny sydd am ein helpu i gyrraedd ein gweledigaeth o hybu iechyd a lles pob trigolyn yn y sir.”

Mae’r arolwg ar agor i glybiau, ysgolion a mudiadau perthnasol rannu eu barn – gallent gymryd rhan yma:

www.gwynedd.llyw.cymru/clybiauchwaraeongwynedd

Bydd yr arolwg ar agor tan 30 Tachwedd, 2021.