Grant Caledi Denantiaid ar gael i drigolion Gwynedd

Dyddiad: 23/09/2021

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi bod Grant Caledi i Denantiaid bellach ar gael i gefnogi tenantiaid sector preifat sy’n cael trafferth talu rhent yn sgil Covid-19.

Mae £10 miliwn ar gael i’w rannu rhwng Awdurdodau Lleol yng Nghymru.

Mae’r Grant Caledi ar gyfer Tenantiaid sydd dioddef caledi ariannol oherwydd pandemig Covid-19, a ddim wedi gallu talu eu rhent o ganlyniad i hynny. Yn benodol, bydd angen i ymgeiswyr ddangos eu bod:

 

  • Wedi cronni 8 wythnos neu fwy o ôl-ddyledion rhent rhwng 1 Mawrth 2020 a 30 Mehefin 2021
  • Wedi cael trafferth talu eich rhent neu ôl-ddyledion rhent oherwydd Covid-19
  • Wedi yn byw ac yn dal tenantiaeth ar gyfer eiddo sector preifat yng Nghymru 
  • Ddim wedi derbyn budd-dal tai na thaliadau costau tai drwy Gredyd Cynhwysol wrth i ôl-ddyledion rhent gronni  
  • Ddim wedi gallu talu rhent yn llawn yn ystod y cyfnod pan oedd ganddynt ôl-ddyledion oherwydd Covid-19.  

 

Ni fydd modd cymeradwyo Grant Caledi i Denantiaid os nad oes modd profi caledi ariannol yn ystod pandemig Covid-19, ac os na dalwyd rhent i landlord neu asiant yn fwriadol. 

Mae mwy o wybodaeth i denantiaid a landlordiaid ar wefan Cyngor Gwynedd: www.gwynedd.llyw.cymru/tai

Gellir unrhyw un sy’n bodloni’r uchod gysylltu â tai@gwynedd.llyw.cymru am fanylion ar sut i gofrestru ar gyfer y grant.