Ysgol Abersoch

Dyddiad: 08/09/2020

Ar 15 Medi 2020, bydd Cabinet Cyngor Gwynedd yn ystyried adroddiad fydd yn gofyn am yr hawl i ddechrau cyfnod o ymgynghori statudol ar gynnig i gau Ysgol Abersoch ar 31 Awst 2021 ac i ddarparu lle i’r disgyblion yn Ysgol Sarn Bach o 1 Medi 2021 ymlaen.

Daw hyn yn dilyn cyfnod o drafodaethau manwl gyda chorff llywodraethol Ysgol Abersoch yn sgil niferoedd isel o ddisgyblion, gyda dim ond 10 o blant yn mynychu’r ysgol ym mis Medi 2020. Rhagwelir y bydd y niferoedd yn parhau’n isel dros y tair blynedd nesaf. 

Dywedodd y Cynghorydd Cemlyn Williams, Aelod Cabinet Addysg Cyngor Gwynedd: “Nid ar chwarae bach mae cyflwyno’r adroddiad yma, ond mae ein dyletswydd i sicrhau’r addysg a phrofiadau gorau i holl blant Gwynedd yn greiddiol i’r cais sy’n cael ei gyflwyno i’r Cabinet.

“Rydym wedi cynnal trafodaethau gyda Chorff Llywodraethu a rhan-ddeiliaid perthnasol eraill Ysgol Abersoch. Hoffwn ddiolch iddynt am eu mewnbwn a’u hymrwymiad angerddol i geisio canfod datrysiadau posibl i’r her o niferoedd argyfyngus o isel yn yr ysgol.

“Wedi i ni werthuso'r holl opsiynau yn drwyadl, ac ystyried y rhagamcanion y bydd niferoedd disgyblion yr ysgol yn parhau’n isel, gyda 10 disgybl yn yr ysgol erbyn 2021, rydym o’r farn nad ydi’r sefyllfa yn hyfyw i’r dyfodol.”