Diolch i fusnesau Gwynedd am gyfrannu yn ystod y Coronafeirws

Dyddiad: 14/09/2020

Ers dechrau’r argyfwng Coronafeirws, mae straen wedi bod ar nifer o deuluoedd ac unigolion sy’n golygu eu bod yn dibynnu ar gymorth y banciau bwyd.

O ganlyniad, mae’r galw ar lawer o fanciau bwyd ar draws Gwynedd wedi bod yn llawer uwch. Er mwyn cefnogi’r ymdrechion, fe anfonodd Cyngor Gwynedd gais i’r busnesau a’r gwasanaethau hynny oedd wedi gorfod cau yn y cyfnod clo i gyfrannu eu bwydydd dros ben i’w banciau bwyd lleol.

Roedd hyn yn golygu fod y bwydydd a fyddai fel arall yn mynd yn wast yn cael eu defnyddio a’u gwerthfawrogi gan bobl ar draws y sir.

Fe wnaeth nifer o fusnesau a gwasanaethau ymateb, gan gynnig cefnogaeth amhrisiadwy i’r banciau bwyd. Gyda diolch i’r gymdeithas dai Adra, Canolfan Cenedlaethol Awyr Agored- Plas Menai, a staff ysgolion Gwynedd, fe ddosbarthwyd bwydydd a chynnyrch ar draws y sir i gefnogi’r galw ar y banciau bwyd.

Meddai’r Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Economi Cyngor Gwynedd: “Mewn cyfnod mor anodd i fusnesau mae’n galonogol gweld eu bod wedi medru rhoi o’u hamser i gefnogi pobl sydd wedi cael amser heriol dros y misoedd diwethaf.

“Yn wir, mae’r gefnogaeth sydd i’w weld o fewn y cymunedau yn digon i ysbrydoli rhywun. Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi cyfrannu mewn unrhyw ffordd mewn cyfnod sydd mor heriol i bawb.”

Yn ogystal â hyn mae nifer o unigolion a theuluoedd tu hwnt i’r busnesau wedi bod yn cyfrannu o’u gwirfodd a hoffai’r banciau bwyd ddiolch yn fawr am haelioni’r holl fusnesau ac unigolion sydd wedi cyfrannu dros y misoedd diwethaf yma.

Gall unrhyw aelod o’r cyhoedd gefnogi’r banciau bwyd lleol, ac mae basgedi banciau bwyd ar gael mewn amryw o siopau ac archfarchnadoedd yn lleol. Mae manylion holl fanciau bwyd Gwynedd ar gael ar www.gwynedd.llyw.cymru/HelpCymunedol.