Cyngor Gwynedd yn diolch i fusnesau lleol am barhau i ddiogelu cwsmeriaid

Dyddiad: 18/09/2020

Mae Cyngor Gwynedd yn cydnabod gwaith caled busnesau lleol am ddal ati i gadw pawb yn saff tra’n parhau i fasnachu a chadw ein cymunedau yn llawn bwrlwm.

Ers llacio’r cyfyngiadau Coronafeirws, mae busnesau ledled Gwynedd wedi rhoi mesurau mewn lle er mwyn cadw cwsmeriaid, staff a’r gymuned ehangach yn ddiogel. Rwan fod newidiadau pellach i’r rheolau cenedlaethol, mae Cyngor Gwynedd yn diolch i fusnesau am eu gwaith ac yn diolch o flaen llaw i gwsmeriaid am eu hamynedd ac am gyfrannu tuag at gadw eraill yn saff yn y cyfnod anodd hwn.

Mae pob un ohonom yn parhau i fod dan fygythiad o effeithiau Coronafeirws, dyna pam fod Cyngor Gwynedd yn galw ar bob un ohonom i gadw at y rheolau a’r arferion da, gan gynnwys:

 

  • Golchi ein dwylo yn aml,
  • Cadw dwy fetr oddi wrth pobl nad ydym yn rhannu ‘swigen’ a hwy,
  • Gwisgo gorchudd wyneb neu fwgwd mewn mannau cyhoeddus fel siopau neu drafnidiaeth gyhoeddus,
  • Peidio cwrdd â mwy na chwech o bobl o dan do,
  • Dilyn yr arwyddion a chyfarwyddiadau sydd mewn lle o fewn siopau, tafarndai ac ati.

 

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros yr Economi:

“Does dim dwywaith fod y misoedd diwethaf wedi bod yn anodd i bawb, ac mae’r heriau mae’r sector fusnes wedi ei wynebu yn enfawr. Rydan ni mor falch o weld siopau, busnesau arlwyo ac atyniadau eraill yn ail-agor ac yn chwistrellu bywyd ‘nol i’r trefi a’n pentrefi. Mae ein swyddogion ar gael i helpu unrhyw fusnes i ddeall y rheolau newydd ac i’w cynghori ar sut i roi mesurau diogelwch priodol mewn lle.

“Rydym yn erfyn ar bobl i ddilyn y canllawiau a’r rheolau cenedlaethol – cofiwch fynd a mwgwd efo chi pan rydych yn mynd allan a’i wisgo dros eich trwyn a’ch ceg os ydych yn mynd i fewn i siop neu fusnes arall.

“Mae hyn er lles pawb, yn helpu osgoi cloi lawr unwaith eto ac i osgoi y Cyngor yn gorfod camau yn erbyn busnes sydd ddim yn gwneud yn siŵr fod cwsmeriaid yn cydymffurfio.”

Mae dyletswydd gyfreithiol ar fusnesau i ddarparu gwybodaeth i’r rheini ar eu safle ynghylch sut i leihau’r risg o ddod i gysylltiad â’r Coronafeirws. Mae Cyngor Gwynedd wedi creu posteri ac arwyddion y gall busnesau’r sir eu defnyddio i atgoffa cwsmeriaid o gyfyngiadau Covid-19 yng Nghymru sydd ar gael o wefan y Cyngor www.gwynedd.llyw.cymru/busnesCOVID19

Meddai’r Cynghorydd Gareth Griffith, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros yr Amgylchedd:

“Rydan ni’n ddiolchgar dros ben i bawb am chwarae rhan er mwyn osgoi lledaeniad pellach o firws Covid-19. Rôl y Cyngor ydi gwneud yn siŵr fod busnesau yn dilyn y rheolau er mwyn cadw staff a chwsmeriaid yn ddiogel.

“Mae gan ein swyddogion gorfodaeth y grym i roi rhybudd gwella neu hyd yn oed i gau sefydliadau os ydynt o’r farn nad ydi’r camau cywir wedi eu cymryd er mwyn lleihau'r risg o bobl ddod i gysylltiad â Coronafeirws.

“Nid ar chwarae bach fyddem yn gwneud hyn, ond mae yna enghreifftiau lleol pan mae swyddogion wedi gorfod cyflwyno rhybuddion. Nid ydym am weld unrhyw fusnes yn gorfod cau, felly rydym yn erfyn ar berchnogion a rheolwyr busnes i gymryd y camau addas ac yn gofyn i gwsmeriaid ddilyn y rheolau a pharchu staff unrhyw sefydliad sy’n gofyn iddynt wisgo gorchudd wyneb neu ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau eraill.”

Gall busnesau dderbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ar wefan y Cyngor www.gwynedd.llyw.cymru/busnesCOVID19, trwy ddilyn @BusnesGwynedd ar Twitter yn ogystal â chofrestru ar gyfer cylchlythyrau rheolaidd yma.

Dilynwch ganllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru ar www.llyw.cymru.coronafeirws