Covid-19 - Cyngor Gwynedd yn annog pobl i barhau i ddilyn y rheolau

Dyddiad: 17/09/2020

Dros y misoedd diwethaf, mae pobl a chymunedau Gwynedd wedi gwneud ymdrech arwrol i atal lledaeniad Covid-19. Yn gyntaf drwy ddilyn y rheolau clo ac yna drwy ymateb mewn ffordd gyfrifol i’r llacio graddol ganiatawyd dros yr haf.

 

Ond gydag achosion bellach ar gynnydd yn gyffredinol a mesurau newydd yn cael eu cyflwyno gan Lywodraeth Cymru, mae Cyngor Gwynedd yn erfyn ar drigolion i barhau i ddilyn y mesurau pellhau cymdeithasol.

 

Dywedodd Arweinydd Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Dyfrig Siencyn: “Dylai’r ffordd mae pobl a chymunedau Gwynedd wedi ymateb i’r sefyllfa fod yn fater o falchder i ni i gyd. Fel Arweinydd y Cyngor, hoffwn ddiolch o waelod calon i bobl Gwynedd am eu hymdrech a’u haberth yn y ffordd maent wedi parchu’r rheolau er mwyn cadw ein cymunedau yn ddiogel.

“Erbyn hyn, gyda nifer o wasanaethau’r Cyngor wedi ail-agor ar eu newydd wedd, disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol a siopau a busnesau ar agor, mae pethau wedi dychwelyd i ryw fath o normalrwydd.

 

“Ond, mae’r cynnydd yn y nifer o achosion sydd wedi eu cofnodi dros y dyddiau diwethaf yn cadarnhau mai ffolineb fyddai i ni feddwl fod Coronafeirws wedi diflannu. Mewn gwirionedd, mae’n bwysicach nag erioed ein bod yn cadw at y mesurau pellhau cymdeithasol er mwyn osgoi ail don o’r haint.

 

“Rhaid i bob un ohonom barhau gyda’r gwaith da drwy gadw pellter cymdeithasol, golchi dwylo’n rheolaidd a gwisgo orchudd wyneb mewn mannau cyhoeddus dan do yn unol â rheolau newydd Llywodraeth Cymru.

 

“Drwy wneud hyn, byddwn yn amddiffyn ein iechyd ein hunain a’n hanwyliaid, yn gwarchod ein gwasanaethau iechyd a gofal wrth i ni nesáu at y gaeaf ac yn osgoi sefyllfa lle byddai rhaid i fusnesau a sefydliadau gau eu drysau am eildro.”

 

Meddai Dilwyn Williams, Prif Weithredwr Cyngor Gwynedd: “Dros y misoedd diwethaf, mae staff y Cyngor, y gwasanaethau cyhoeddus eraill ynghyd a byddin o wirfoddolwyr wedi mynd y filltir ychwanegol i gadw pobl Gwynedd yn saff.

 

“Erbyn hyn, mae nifer sylweddol o wasanaethau Cyngor Gwynedd wedi eu hail-gyflwyno mewn modd diogel ac mae plant a phobl ifanc wedi dychwelyd i’r ystafell ddosbarth. I alluogi hyn, mae gwaith paratoi manwl wedi digwydd, ac rydym yn parhau i adolygu ac addasu’r trefniadau yn rheolaidd yn unol â chyfarwyddiadau diweddaraf Llywodraeth Cymru.

 

“Ochr yn ochr â hyn, mae staff y Cyngor hefyd yn chwarae rhan allweddol yn olrhain cysylltiadau, cefnogi pobl fregus a sicrhau fod safleoedd yn dilyn y rheolau er mwyn diogelu’r cyhoedd.

 

“Erbyn hyn, rydym wedi cyrraedd croesffordd, ac mae gan bob un ohonom ran i’w chwarae i atal ail don o’r haint. Drwy ddilyn y rheolau, gallwn fel pobl Gwynedd gyfrannu’n uniongyrchol i’r ymdrech i gadw ein hanwyliaid a phobl mwyaf bregus y sir yn saff.

 

“Er fod y tymor gwyliau traddodiadol wedi dod i ben, mae nifer o bobl yn dal i ymweld â Gwynedd ac rydym unwaith yn rhagor yn galw arnynt i ymddwyn yn gyfrifol, i barchu cymunedau lleol ac yn fwy na dim i gydymffurfio â rheolau pellhau cymdeithasol Llywodraeth Cymru.

 

“Felly, i gloi, mae’r neges i bobl Gwynedd ac unrhyw un sy’n ymweld â’r sir yn syml - daliwch ati i ddilyn y rheolau er mwyn cadw eich hun, eich teuluoedd a’ch cymuned yn ddiogel.”

 

Er mwyn helpu i atal lledaeniad Coronafeirws, mae’n bwysig fod pobl yn:

  • cadw bellter cymdeithasol o 2 fetr bob amser
  • golchi dwylo yn rheolaidd
  • gorchuddio wyneb mewn mannau cyhoeddus o dan do
  • os ydych chi’n cwrdd ag aelwyd arall, nad ydynt yn rhan o’ch aelwyd estynedig, arhoswch yn yr awyr agored. Ni ddylai pobl gymdeithasu â phobl nad ydynt yn rhan o’u haelwyd neu eu haelwyd estynedig
  • gweithiwch gartref os yw’n bosib.

 

Arhoswch gartref a threfnwch brawf os oes gennych chi neu unrhyw un yn eich aelwydydd estynedig symptomau. Os byddwch yn cael cais gan y Gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu i hunan-ynysu oherwydd eich bod wedi bod mewn cyswllt gyda rhywun sydd wedi profi’n bositif am yr haint, mae’n bwysig eich bod yn cydymffurfio er lles y gymuned gyfan.