Cais i bobl gadw pellter cymdeithasol yng ngogledd Cymru

Dyddiad: 15/09/2020
social distance graphic 2 blue - kws logo + lrf logo
Mae sefydliadau ar draws gogledd Cymru yn cydweithio i atgoffa pobl ifanc o’r angen i gadw pellter cymdeithasol a helpu i atal lledaeniad Covid-19.

Er bod y rhan fwyaf o bobl yn y rhanbarth yn cadw at y canllawiau cadw pellter cymdeithasol, mae enghreifftiau yn awgrymu nad ydi pawb yn gwrando ar y neges - sy’n adlewyrchu’r pryderon ar draws y wlad.

Mae canllawiau Llywodraeth Cymru o ran cadw pellter cymdeithasol o ddau fetr yn parhau, yn ogystal â’r cyngor i gadw at y mesurau hylendid. Ers dydd Llun, mae hi’n hanfodol i bawb dros 11 oed wisgo mygydau mewn siopau. Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi cyhoeddi na all mwy na chwech o bobl o aelwyd estynedig gwrdd dan do ar unrhyw adeg (nid yw hyn yn cynnwys plant 10 oed neu iau.

Meddai’r Cynghorydd Dilwyn Morgan, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd ar gyfer maes Plant a Theuluoedd: “Rydym yn falch o ymdrechion cymunedau yng Ngwynedd sydd wedi chwarae eu rhan i geisio atal lledaeniad Covid-19 yn y sir. 

“Rydan ni’n llwyr werthfawrogi fod hyn yn gyfnod anodd i bobl o bob oed. Ond rhaid cofio nad ydi’r haint wedi diflannu a gyda’r perygl y gallwn wynebu ail don yn yr hydref, mae’n holl bwysig y bod pawb yn chwarae eu rhan drwy ddilyn rheoliadau cadw pellter cymdeithasol er mwyn cadw ein ffrindiau a’n teuluoedd yn saff.

“Byddwn fel Cyngor yn parhau i hyrwyddo negeseuon cadw pellter cymdeithasol. Gyda’n gilydd, gallwn helpu i atal lledaeniad Covid-19 yn yr ardal.”

Meddai’r Cynghorydd Hugh Evans, Arweinydd Cyngor Sir Ddinbych, yr awdurdod sy’n cydlynu’r ymgyrch: “Rydym ni’n falch iawn o ymdrechion cymunedau Gogledd Cymru. Maen nhw wirioneddol wedi chwarae eu rhan i geisio atal lledaeniad Covid-19 yn ein rhanbarth.

“Fodd bynnag, ni allwn orffwys ar ein bri ac mae parhau i gadw pellter cymdeithasol cyn bwysiced ag erioed. Dydi llacio’r rheolau ddim yn golygu bod Covid-19 wedi diflannu. Mae yna berygl y gallwn ni wynebu ail don o’r haint yn yr hydref, ac felly rŵan ydi’r amser i bawb chwarae eu rhan.

“Mae tystiolaeth anecdotaidd yn dangos nad ydi pawb yn cadw pellter cymdeithasol. Mae hon yn broblem ymhob rhan o Gymru a’r cwbl y gallwn ni ei wneud ydi parhau i atgoffa pobl o’r rheoliadau cadw pellter cymdeithasol a gobeithio y byddan nhw’n gwrando.

“Yn ystod yr wythnosau nesaf bydd ein partneriaid ar draws gogledd Cymru yn parhau i hyrwyddo’r negeseuon cadw pellter drwy’r cyfryngau cymdeithasol a’r wasg leol. Hyn a hyn fedrwn ni ei wneud ac mae’n rhaid i’r ychydig o bobl hynny nad ydyn nhw’n cadw pellter cymdeithasol gymryd cyfrifoldeb dros eu hymddygiad.

“Rydym ni’n mynd trwy hyn gyda’n gilydd ac mae’n rhaid i ni gydweithio i geisio atal cyfraddau Covid-19 rhag cynyddu yng ngogledd Cymru.”