Arweinydd Gwynedd yn diolch i staff am gadw cymunedau'n saff

Dyddiad: 07/09/2020
Tywyn

Yn dilyn haf hynod o brysur, mae Arweinydd Cyngor Gwynedd wedi diolch am holl waith staff y Cyngor a phartneriaid i gadw cymunedau yn ddiogel.

Wrth i gyfyngiadau teithio gael eu codi fe wnaeth ardaloedd mynyddig a lan-moroedd Gwynedd brofi nifer uchel o ymwelwyr. Fe osododd hyn bwysau ychwanegol ar staff y Cyngor ar draws ystod eang o wasanaethau wrth weithio i gadw trigolion lleol ac ymwelwyr yn saff a chyfyngu lledaeniad pellach o’r haint.

Mae cymorth wedi cael ei ddarparu i fusnesau i alluogi eu bod yn medru dilyn y canllawiau Covid-19 diweddaraf. Mae trefniadau wedi’u gwneud i gau rhai strydoedd i draffig i adael digon o le i bellhau’n gymdeithasol wrth siopa.

Mae staff hefyd wedi gosod baneri ac arwyddion i atgoffa pobl o gyfyngiadau Covid; saethau ac arwyddion ar bafinau i helpu pobl i gadw pellter; systemau unffordd i gerddwyr ar rhai strydoedd. Mae staff Cyngor hefyd wedi bod yn brysur yn delio efo sbwriel ychwanegol a gwaith glanhau mewn lleoliadau poblogaidd.

Gyda 301km o arfordir, mae wedi bod yn dymor prysur iawn i wardeiniaid lan-moroedd Cyngor Gwynedd. Yn ychwanegol i ddyletswyddau dyddiol, mae sawl achos dros y misoedd diwethaf lle bu staff traethau yn achub pobl oedd wedi mynd i drafferthion yn y môr.

Dywedodd y Cynghorydd Dyfrig Siencyn, Arweinydd Cyngor Gwynedd:

“Does dim amheuaeth fod y misoedd diwethaf wedi creu heriau digynsail ar draws holl wasanaethau’r Cyngor. Mae pawb wedi bod wrthi’n ddiflino yn gweithio ers llacio’r cyfnod clo.

“Hoffwn dalu teyrnged i bob un o aelodau gweithgar staff o’r holl adrannau sydd wedi gweithio mor galed i geisio cadw cymunedau’n saff. Heb os, bydd eu hymdrechion yn parhau yn y misoedd i ddod, ond wrth i ni ddod at ddiwedd tymor yr haf hoffwn i ddweud diolch yn fawr i’n holl staff.

“Mae ein ardaloedd mynyddig poblogaidd wedi gweld niferoedd uchel o bobl yn dod draw i fwynhau’r golygfeydd godidog. Mae’r ymdrechion gan ein staff a’n partneriaid o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a’r gwasanaethau brys wedi bod mor bwysig i gadw’r ardaloedd yma’n ddiogel i bawb.

“Hoffwn i ddiolch yn arbennig i’r rheiny wnaeth fynd y filltir ychwanegol i wneud yn saff fod pobl yn ddiogel – o wardeiniaid yn cefnogi pobl mewn trafferthion yn y môr i swyddogion priffyrdd yn brwydro drwy’r stormydd diweddar. Wrth weithio gyda’r gwasanaethau brys a gwirfoddolwyr lleol, nhw yn aml sydd gyntaf i ddelio gydag achos.

“Mae nifer o achosion wedi bod dros y misoedd diwethaf lle mae ein staff lan-moroedd wedi achub bywydau nifer o bobl sydd wedi mynd i berygl yn y môr. Rydw i mor ddiolchgar am eu hymdrechion ac rwy’n gwybod eu bod yn cael eu gwerthfawrogi gan y cyhoedd.

“Gyda disgyblion yn dychwelyd i’r ysgolion, mae’n bwysig ein bod hefyd yn cofio am y gwaith sydd wedi ei wneud gan staff ysgolion a gofal plant. Mae nifer ohonynt wedi bod yn gweithio drwy gydol y misoedd diwethaf ac yn fwy diweddar wedi bod yn gwneud y paratoadau fel bod ein plant a’n pobl ifanc yn gallu dychwelyd i’r ysgol a meithrinfeydd yn ddiogel.

“Er gwaetha’r ymdrechion enfawr sydd wedi ei wneud dros y misoedd diwethaf, mae’n bwysig i ni gofio fod Coronafeirws yn dal i fod gyda ni ac mae’n parhau i fod yn fygythiad i’n cymunedau. Mae felly’n hanfodol ein bod yn parhau i gadw pellter cymdeithasol er mwyn cyfyngu lledaeniad yr haint.”

Er fod prif dymor yr haf yn dod i’w derfyn, bydd rhai pobl dal i ymweld â’r traethau. Mae Cyngor Gwynedd yn awyddus i atgoffa pobl fod y traeth a’r môr yn gallu bod yn lefydd peryglus a bod angen cymryd gofal:

- Cymerwch sylw gofalus o’r arwyddion diogelwch

- Mae baneri coch yn nodi i bobl na ddylent fynd i’r dŵr – peidiwch ag anwybyddu’r arwyddion.

- Cadwch blant dan oruchwyliaeth agos yn gyson.

-Byddwch yn ymwybodol o gerrynt cryf, tonnau mawr a banciau tywod cudd o dan y dŵr. Nid yw’r peryglon yma bob tro’n amlwg.

-Peidiwch â mentro i foroedd dyfnach na’ch botwm bol.

-Peidiwch â defnyddio ‘inflatables’ yn y môr o dan unrhyw amgylchiadau

-Peidiwch â thyllu na thyrchu yn y twyni tywod

- Os gwelwch rywun mewn trafferth yn y môr, ffoniwch 999 a gofynnwch am Wylwyr y Glannau

 

LLUN: Harri Bennet sydd wedi bod yn gweithio fel warden glan-môr i Gyngor Gwynedd yn derbyn diolch gan fam am achub ei phlant o’r môr yn Nhywyn ym mis Awst.