Ailagor Canolfannau Byw'n Iach - Croeso Nôl!

Dyddiad: 21/09/2020

Mae Cwmni Byw’n Iach yn y broses o ail agor canolfannau hamdden ar draws Gwynedd. Diogelwch cwsmeriaid a staff yw’r flaenoriaeth uchaf ac mae staff  wedi gweithio’n galed iawn i gyflwyno newidiadau i’r adeiladau a trefniadau a hyfforddi gweithwyr er mwyn i bobl Gwynedd gael cyfle i ymarfer a chymryd rhan mewn amgylchedd diogel.

 

Agorodd Canolfannau Arfon, Penllyn a Glaslyn (gwasanaethau sych yn unig) ar 21 Awst 202, bydd y Pyllau Nofio yn Arfon a Glaslyn yn agor i’r cyhoedd o 21 Medi ymlaen.

 

Y bwriad yw agor canolfannau Byw’n Iach Plas Ffrancon (Bethesda), Bangor, Plas Silyn (Penygroes), Dwyfor ym Mhwllheli (cyfleusterau sych yn unig), Glan Wnion (Dolgellau) a’r Pafiliwn (Abermaw) erbyn 21 Medi 2020 a chanolfan Byw’n Iach Bro Dysynni erbyn 5  Hydref 2020. Mae oedi wedi bod ar gyfer y ganolfan yn Nhywyn o ganlyniad i waith cynnal a chadw angenrheidiol.

 

Yn anffodus mae problemau technegol yn golygu y bydd oedi pellach cyn bydd modd agor Byw’n Iach Bro Ffestiniog, Pwll Nofio Dwyfor a Phwll Nofio Penllyn (Y Bala). Unwaith y bydd amserlen ar gael ar gyfer ail agor y cyfleusterau yma, bydd Byw’n Iach yn rhyddhau diweddariad ar eu gwefan a chyfrifon cyfryngau cymdeithasol.

 

Mi fydd y gwasanaethau canlynol ar gael yn y canolfannau Byw’n Iach wrth iddynt ail agor:

 • Ystafelloedd Ffitrwydd
 • Dosbarthiadau Ffitrwydd
 • Defnydd o Gaeau Synthetig a Neuaddau Chwaraeon gan glybiau a mudiadau ffurfiol
 • Nofio ar gyfer clybiau, unigolion a theuluoedd
 • Nofio Lôn  a Nofio Teulu cyhoeddus
 • Chwaraeon Raced

 

Meddai’r Cynghorydd Berwyn Parry Jones, Cadeirydd Bwrdd Byw’n Iach: “Rydym yn deall fod nifer fawr ohonoch chi yn awyddus iawn i weld mwy o wasanaethau’n cael eu cynnig . Mae’r staff yn gweithio’n galed iawn i ganiatáu i hynny digwydd.

 

“Mi fydd mwy o wybodaeth am bethau fel nofio am ddim, sesiynau hyfforddi personol, sesiynau hyfforddi plant a gwersi nofio’n cael eu rhyddhau dros yr wythnosau nesaf.

 

“Ein blaenoriaeth ydi cynnig y gwasanaethau hynny y medrwn ni tra’n cadw defnyddwyr y canolfannau a staff yn ddiogel.”


Yn unol â'r cyhoeddiad diweddar gan Lywodraeth Cymru, bydd gofyn i ymwelwyr sydd yn 11 oed a drosodd, wisgo gorchudd wyneb y tu mewn i'n canolfannau.

Er na fydd yn ofynnol i wisgo gorchudd wrth ymarfer, rhaid gwisgo gorchudd wyneb:

 • Wrth ddod i mewn i’r ganolfan hamdden
 • Yn y dderbynfa
 • Mewn unrhyw fannau cyhoeddus eraill (toiledau, ystafelloedd newid, coridorau ac ati)
 • Wrth adael y ganolfan ar ôl ymarfer corff

 

 

Ar hyn o bryd nid yw’n bosib cynnig sesiynau Cyfeirio i Ymarfer/ NERS ar safleoedd Byw’n Iach, gyda’r cwmni yn aros diweddariad gan partneriaid iechyd cyn gallu cynllunio’r cam nesaf. Yn y cyfamser mae staff yn parhau i gynnig cefnogaeth trwy Zoom arlein i gleientiaid presennol. Mae hyn wedi profi’n boblogaidd iawn yn ystod y cyfnod clo.

 

Ychwanegodd Amanda Davies, Rheolwr Gyfarwyddwr Byw’n Iach: “Mi fydd newidiadau anorfod o ran sut fyddwch chi’n defnyddio’r canolfannau er mwyn diogelu cwsmeriaid a staff. Er enghraifft, bydd angen i bwcio o flaen llaw, defnydd cyfyngedig iawn o gyfleusterau newid ayb.

 

“Rydym yn edrych ymlaen i groesawu pobl nôl i’r canolfannau, ond gofynnwn i bobl gofio cadw pellter cymdeithasol a dilyn ein canllawiau Covid-19 yn ystod pob ymweliad.

 

“Mae gwybodaeth fanwl ar ein gwefan o ran ein trefniadau Covid, sut fydd y canolfannau’n gweithio a pha wasanaethau fydd ar gael ym mhob canolfan.”

 

Dyma grynodeb o rai o’r prif newidiadau:

 • Mi fydd angen archebu lle o flaen llaw ar gyfer pob gweithgaredd.
 • Mi fydd angen i bob cwsmer ddatgan eu bod yn holliach a ddim wedi cynghori i ynysu cyn ymweld.
 • Mi fydd y nifer o bobl sydd yn medru cymryd rhan mewn unrhyw weithgareddau wedi cyfyngu i sicrhau pellter cymdeithasol e.e. dosbarthiadau ffitrwydd llai, llai o bobl yn yr ystafell ffitrwydd ar unwaith.
 • Mi fydd defnydd cyfyngedig iawn o ystafelloedd newid, felly bydd angen cyrraedd wedi newid ar gyfer eich gweithgaredd. Mi fydd darpariaeth ar gyfer pobl anabl.
 • Mi fydd gorsafoedd glanweithdra newydd wedi lleoli o gwmpas pob adeilad
 • Mi fydd offer a sesiynau wedi symud i leoliad newydd mewn sawl canolfan i greu mwy o le e.e. defnydd o neuaddau chwaraeon ar gyfer ffitrwydd.
 • Mi fydd edrychiad y canolfannau wedi newid wrth gyflwyno sgriniau ar dderbynfeydd, arwyddion newydd trwy bob canolfan a bydd rhai ardaloedd ac offer allan o ddefnydd e.e. ffynhonnau dŵr a pheiriannau gwerthu bwyd a diod.
 • Bydd staff yn goruchwylio i sicrhau fod pawb yn deall y rheolau newydd ac yn cadw atynt.

 

Os ydych chi eisoes yn aelod Byw’n Iach ac yn dymuno ail gychwyn defnyddio canolfannau, mi fydd angen i chi gofrestru i ddad-rewi eich aelodaeth. Mae manylion ar y wefan o ran sut i wneud hynny.

 

Os na fyddwch chi’n teimlo’n barod i ddychwelyd ar hyn o bryd, mi fydd eich pecyn yn parhau wedi rhewi am y tro. Does dim angen i chi wneud dim byd. Cofiwch fod modd i chi ymuno yn sesiynau ffitrwydd ar lein trwy Zoom yn rhad ac am ddim o’ch cartref yn y cyfamser. Mae’r sesiynau yma’n boblogaidd iawn ac mae amrywiaeth o sesiynau o rai dwysedd isel i rai egnïol iawn.

 

Os ydych chi’n aelod a heb dderbyn negeseuon trwy e-bost dros y misoedd diwethaf mae’n debyg bod angen diweddaru eich manylion. Plîs gyrrwch neges e-bost at: cyswllt@bywniach.cymru efo’ch enw llawn, cyfeiriad, rhif ffôn a’ch rhif aelodaeth/cerdyn (os ydych chi’n gwybod beth ydyw). Mi fydd modd i gwsmeriaid newydd ymuno pan fydd y canolfannau wedi ail agor.

 

Mae manylion llawn am y trefniadau ail agor ar gael ar wefan Byw’n Iach: https://www.bywniach.cymru/ - os oes gennych chi unrhyw gwestiynau mae croeso i chi ffonio eich canolfan lleol am sgwrs, neu gysylltu efo ni ar cyswllt@bywniach.cymru.