Ysgol Abersoch

Dyddiad: 09/09/2019
Bydd adroddiad yn cael ei gyflwyno i Gabinet Cyngor Gwynedd ar 17 Medi a fydd yn ceisio caniatâd i gychwyn trafodaethau ffurfiol gyda chorff llywodraethol Ysgol Abersoch. Mae hyn yn sgil pryderon diweddar am niferoedd disgyblion yr ysgol.

Mae Ysgol Abersoch yn darparu addysg i blant hyd at wyth oed, gyda disgyblion yn trosglwyddo i ysgolion cynradd cyfagos ar ôl blwyddyn 3.

Yn Ionawr 2019, roedd 12 disgybl llawn amser rhwng pedair ac wyth oed yn mynychu’r ysgol, gydag un disgybl oed meithrin yn mynychu’r ysgol rhan amser. Bellach, mae’r niferoedd yn saith o ddisgyblion pedair i wyth oed, a dau ddisgybl meithrin. Capasiti Ysgol Abersoch ydi 34.

Roedd arolwg diweddaraf Estyn a gynhaliwyd ym Mehefin 2017 yn nodi bod perfformiad yr ysgol yn ‘Dda’. Mae system genedlaethol Llywodraeth Cymru ar gyfer categoreiddio ysgolion yn gosod Abersoch yng nghategori ‘Melyn’ sy’n golygu ei bod yn ‘ysgol effeithiol sydd eisoes yn gwneud yn dda ac yn gwybod pa feysydd sydd angen iddi eu gwella’.

Yn sgil y cwymp diweddar yn niferoedd Ysgol Abersoch, mae swyddogion o Adran Addysg Gwynedd wedi cynnal cyfarfod cychwynnol gyda chorff llywodraethol yr ysgol ac wedi egluro fod y niferoedd isel yn golygu fod angen cynnal trafodaethau lleol i ystyried opsiynau i’r dyfodol.

Erbyn hyn gyda naw o ddisgyblion ar y gofrestr, mae Ysgol Abersoch yn 74% wag o ran capasiti, mae hyn yn amlwg yn golygu fod yr ysgol mewn sefyllfa fregus. Mae amcangyfrifon Medi 2018 yn dangos y bydd niferoedd yn parhau’n isel dros y blynyddoedd nesaf, gan ddisgwyl naw o ddisgyblion ar y gofrestr erbyn Medi 2021.

Meddai’r Cynghorydd Cemlyn Rees Williams, Aelod Cabinet Addysg Cyngor Gwynedd: “Gyda niferoedd isel iawn yn Ysgol Abersoch ar hyn o bryd a rhagamcanion (Medi 2018) yn rhagweld nad oes disgwyl cynnydd dros y blynyddoedd nesaf, mae dyletswydd arnom i ystyried y sefyllfa a gweld beth ydi’r opsiynau gorau ar gyfer y dyfodol.

“Ein blaenoriaeth ydi sicrhau fod holl blant Gwynedd yn cael yr addysg gorau bosib fel y gallant gyflawni eu llawn botensial a gwneud y mwyaf o’r adnoddau addysg sydd ar gael.

“Hoffwn i ei gwneud hi’n glir fod dim penderfyniadau wedi eu cymryd am Ysgol Abersoch - yr hyn sy’n digwydd rŵan ydi cais i drafod opsiynau posib ar gyfer y dyfodol. Ond gyda niferoedd wedi cyrraedd eu lefelau isaf yn hanes diweddar yr ysgol, mi fyddai’n anghyfrifol i ni beidio edrych ar y sefyllfa, a hynny er budd y disgyblion a’r staff.

“Os bydd y Cabinet yn cydsynio, bydd Adran Addysg y Cyngor yn cynnal cyfarfodydd ffurfiol gyda’r llywodraethwyr i drafod yr opsiynau fel y gallwn ystyried y ffordd ymlaen.”

Bydd adroddiad yn cael ei ystyried gan Gabinet Cyngor Gwynedd ar 17 Medi. Os bydd y Cabinet yn cefnogi’r argymhellion, mae disgwyl y byddai cyfarfodydd ffurfiol yn cael eu cynnal gyda chorff llywodraethol a budd-ddeiliaid perthnasol ym mis Hydref i ystyried opsiynau posib cyn i’r mater gael ei adrodd yn ôl i Gabinet y Cyngor cyn diwedd y flwyddyn.