Ymgyrch pobl ifanc i hel sbwriel yn Abererch

Dyddiad: 05/09/2019
Grwp Ieuenctid Abererch

Yn ddiweddar fe ddaru aelodau o Wasanaeth Ieuenctid Cyngor Gwynedd estyn eu cefnogaeth i brosiect cymunedol sydd yn cael ei redeg gan drigolion ifanc pentref Abererch ger Pwllheli.

Mae’r fenter gan staff y Gwasanaeth Ieuenctid yn anelu at helpu pobl ifanc, rhwng 11-19 oed, i wella eu hamgylchedd ac i hybu eu datblygiad personol at fywyd gwaith. Fel rhan o’u dyletswyddau mae staff y Cyngor yn darparu sesiynau yn ogystal â rhoi cyfleoedd i bobl ifanc i ddatblygu sgiliau personol, cymdeithasol ac addysgol.

Meddai Carys Lyn Jones, un o’r Gweithwyr Ieuenctid: “Gweithgareddau awyr agored oedd mewn golwg gan griw Abererch i ddechrau, gyda’r aelodau yn cytuno ar gemau i’w cael eu cynnal yn y parc neu ar y lan môr. Ddoth i’w sylw’r cymaint o sbwriel oedd o gwmpas y lleoliadau a phenderfynwyd eu bod am gychwyn ymgyrch noddedig i lanhau eu traeth a’u pentref.

“Rydym fel gwasanaeth yn gwrando ar leisia’r unigolion, yn eu helpu gydag iechyd a lles, sgiliau ar gyfer bywyd gwaith, ac yn yr achos hwn, eu galluogi i wneud cyfraniad yn eu cymunedau. Mae’n bleser gweithio gyda grŵp Abererch, maent llawn brwdfrydedd ac yn dangos gymaint o barch at eu hardal.”

Mae’r ymgyrch yma gan y criw ifanc wedi derbyn cefnogaeth y cynghorydd lleol hefyd, sef y Cynghorydd Peter Read. I ddiolch iddynt am eu hymdrechion, mae’r cynghorydd wedi darparu ticedi iddynt fynd i barc gwyliau Hafan y Môr i fwynhau ddiwrnod o weithgareddau.

Meddai’r Cynghorydd Peter Read: “Mae’n wych gweld pobl ifanc Abererch wedi’u hysbrydoli i weithredu, ac wrth wneud hyn maent wedi cael y cyfle i wella eu sgiliau personol a’u hyder i fynd allan i gyfrannu. Diolch yn fawr iawn hefyd i

Wasanaeth Ieuenctid Gwynedd am eu cymorth ac i fenter Caru Gwynedd y Cyngor am ddarparu’r offer.”

Dywedodd y Cynghorydd Catrin Wager, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Briffyrdd a Bwrdeistrefol: “Mae esiampl ieuenctid Abererch i wella eu milltir sgwâr yn un campus! Nid yn unig ydyw’n gyfraniad arbennig i’w milltir sgwâr, ond mae hefyd yn gwneud cyfraniad positif tuag at broblem fyd eang, tra’n gyfle i feithrin sgiliau pwysig i’w dyfodol.

“Rwy’n falch iawn fod swyddogion y Cyngor, o wahannol adrannau, yn gallu cefnogi’n pobl ifanc yn y fenter clodwiw yma.”

Gall unrhyw un sy’n ei gael yn euog o daflu sbwriel mewn man cyhoeddus wynebu orchymyn llys a dirwy o hyd at £2,500. I adrodd am unrhyw achosion o dipio anghyfreithlon, cysylltwch gyda thîm gorfodaeth stryd Cyngor Gwynedd ar 01766 771000.

Mae prosiect Caru Gwynedd y Cyngor yn derbyn nodd gan fenter Caru Cymru Cadwch Gymru’n Daclus. I gysylltu gyda thîm Caru Gwynedd y Cyngor, galwch 01766 771000 neu e-bostio CaruCymru@gwynedd.llyw.cymru

Llun: Grŵp Ieuenctid Abererch