Preswylydd ifanc o Fangor yn arwain ymgyrch sbwriel

Dyddiad: 13/09/2019
Traeth Bangor

Cafodd preswylydd ifanc o Fangor ei hysbrydoli i’r fath raddau ar ôl prynu breichled a oedd wedi ei greu allan o hen ddeunydd plastig o’r môr nes iddi benderfynu trefnu sesiwn hel sbwriel ar lannau’r Fenai.

Fe Lwyddodd Jordan Roberts, sy'n 17 oed ac yn byw yn Hirael, i berswadio dros 30 o drigolion i ymuno gyda hi diwedd mis diwethaf i fynd i lanhau'r traeth yn ardal Garth ger pier Bangor.

Un o’r rhai a helpodd Jordan i drefnu’r digwyddiad oedd y Cynghorydd Nigel Pickavance, Maesgerichen a ddywedodd: “Mae egni a brwdfrydedd Jordan i lanhau’r amgylchedd wedi creu argraff arnom i gyd, ac mae hi wedi gwneud yn union beth oedd ei bwriad! Mae arfordir Bangor bellach yn lanach o oddeutu 40 bag sbwriel. Mae hynny'n wych ond hefyd mae’n drist bod y sbwriel yno o gwbl.

“Diolch yn fawr i brosiect Caru Gwynedd Cyngor Gwynedd, Cadwch Gymru’n Daclus, i Trac5 a’r Tap and Stile, ac i Stan, Meistr Pier Bangor, am yr holl help. Ond mae diolch arbennig yn mynd i Jordan ei hun a phawb a ddaeth ar y diwrnod i gyfrannu ac i’w wneud yn llwyddiant ysgubol."

Meddai Jordan Roberts: “Rwy’n ddiolchgar iawn i bawb a ddaeth allan ar y diwrnod ac am yr holl gefnogaeth a gawsom i wneud y diwrnod yn bosib ac yn gymaint o lwyddiant. Mae mor bwysig ein bod yn parhau i neilltuo amser tuag at helpu ein hamgylchedd yn y dyfodol ac felly megis cychwyn ar y broses o wella oedd ein gwaith casglu sbwriel ym Mangor mis diwethaf! ”

Roedd y Cynghorydd Catrin Wager, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Priffyrdd a Bwrdeistrefol, yno hefyd ar y diwrnod. Dywedodd y Cynghorydd: “Mae hon yn stori mor bositif a chalonogol ac roeddwn yn falch iawn o gael fod yno gyda Jordan a gweddill o’r gwirfoddolwyr yn hel sbwriel.

“Mae’n esiampl wych o sut y gall gweithredu’n lleol cael effaith byd-eang. Casglwyd 40 bag o sbwriel, a gellid dychmygu’r niwed amgylcheddol y bysai’r sbwriel yma wedi’i achosi petai wedi mynd i’r môr ac ar draws y byd. Diolch enfawr i Jordan am drefnu ein bod yn casglu’r sbwriel yma, a’i fod yn cael ei waredu’n gyfrifol gan y Cyngor - llawer gwell na’i fod yn ymddangos ar draeth mewn gwlad arall!”

Gall unrhyw un sy’n ei gael yn euog o daflu sbwriel mewn man cyhoeddus wynebu orchymyn llys a dirwy o hyd at £2,500. I adrodd am unrhyw achosion o dipio anghyfreithlon, cysylltwch gyda thîm gorfodaeth stryd Cyngor Gwynedd ar 01766 771000.

Mae prosiect Caru Gwynedd y Cyngor yn derbyn nodd gan fenter Caru Cymru Cadwch Gymru’n Daclus. I gysylltu gyda thîm Caru Gwynedd y Cyngor, galwch 01766 771000 neu e-bostio CaruCymru@gwynedd.llyw.cymru

Llun: Jordan Roberts(blaen) gyda’r gwirfoddolwyr ym Mangor