Arolwg cyhoeddus: Pa wasanaethau Cyngor sydd bwysicaf i bobl Gwynedd?

Dyddiad: 11/09/2018

Gyda’r patrwm o gyllid annigonol gan y llywodraeth yn debygol o barhau am y blynyddoedd nesaf, mae Cyngor Gwynedd eisiau gwybod pa rai o’r holl wasanaethau y mae’n eu darparu sydd bwysicaf i drigolion y sir.

 

Mae’r Cyngor yn annog pobl a mudiadau lleol i gymryd y cyfle i ddweud eu dweud drwy gwblhau holiadur sydd ar gael ar wefan y Cyngor www.gwynedd.llyw.cymru/Blaenoriaethau gyda chopïau papur hefyd ar gael yn Siopau Gwynedd, llyfrgelloedd a chanolfannau hamdden y Cyngor.

 

Bydd cyfle hefyd i drigolion Gwynedd holi a thrafod yr hyn sy’n bwysig iddyn nhw mewn cyfres o gyfarfodydd cyhoeddus dros yr wythnosau nesaf.

 

Dywedodd Arweinydd Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Dyfrig Siencyn:

 

“Ein gweledigaeth fel Cyngor ydi cefnogi holl bobl Gwynedd i ffynnu ac i fyw bywydau llawn yn eu cymunedau, ac i wneud hynny mewn sir sy’n un o’r gorau i fyw ynddi.

 

“Bydd gwireddu’r weledigaeth yma yn her sylweddol o ystyried y pwysau ariannol sylweddol mae’r Cyngor yn parhau i wynebu oherwydd ‘agenda llymder’ parhaus y llywodraeth. Yn wir, mae ein hamcangyfrifon diweddaraf yn dangos y gallai’r bwlch ariannol sy’n ein wynebu fod rywle rhwng £11 miliwn a £20 miliwn yn y cyfnod hyd at Mawrth 2022.

 

“Oherwydd hyn, yn fuan iawn bydd angen i’r Cyngor bwyso a mesur pa rai o’n gwasanaethau i roi blaenoriaeth iddyn nhw dros y blynyddoedd nesaf.

 

“Cyn hynny, rydan ni’n awyddus i glywed pa wasanaethau sydd bwysicaf i bobl Gwynedd. Fel Arweinydd y Cyngor, mi fyddwn i’n annog cymaint o bobl ag sy’n bosib i ddweud eu dweud fel y gallwn gael y darlun cliriaf bosib am yr hyn sy’n bwysig iddyn nhw.”

 

Gall trigolion a mudiadau lleol gymryd rhan yn yr holiadur byr a syml ar-lein ar www.gwynedd.llyw.cymru/Blaenoriaethau - mae copïau papur o’r holiadur hefyd ar gael o’r Siopau Gwynedd ym Mhwllheli, Dolgellau a Chaernarfon ac o llyfrgelloedd a chanolfannau hamdden y Cyngor.

 

Dros yr wythnosau nesaf, bydd cyfarfodydd cyhoeddus yn cael eu cynnal mewn gwahanol rannau o Wynedd, lle bydd Arweinydd neu Ddirprwy Arweinydd y Cyngor a’r Prif Weithredwr yn bresennol i ateb cwestiynau’r cyhoedd. Bydd y cyfarfodydd cyhoeddus yn cael eu cynnal yn:

 

  • Bethesda – Ysgol Dyffryn Ogwen ar ddydd Mercher, 19 Medi (7pm-9pm)
  • Porthmadog – Ysgol Eifionydd ar ddydd Mawrth, 25 Medi (7pm-9pm)
  • Pwllheli – Ysgol Glan y Môr ar ddydd Llun, 1 Hydref (7pm-9pm)
  • Tywyn – Ysgol Uwchradd Tywyn ar ddydd Mercher, 3 Hydref (7pm-9pm)
  • Penygroes - Ysgol Dyffryn Nantlle ar ddydd Iau, 4 Hydref (7pm-9pm)
  • Y Bala – Ysgol y Berwyn ar ddydd Llun, 8 Hydref (7pm-9pm)
  • Bangor – Ysgol Friars ar ddydd Mawrth, 9 Hydref (7pm-9pm)
  • Blaenau Ffestiniog – Ysgol y Moelwyn ar ddydd Iau, 11 Hydref (7pm-9pm)
  • Dolgellau – Ysgol Bro Idris ar ddydd Llun, 15 Hydref (7pm-9pm)
  • Caernarfon – Ysgol Syr Hugh Owen ar ddydd Mawrth, 16 Hydref (7pm-9pm)

 

Dylai unrhyw un sy’n awyddus i fynychu’r cyfarfodydd cyhoeddus gofrestru o flaen llaw ar www.gwynedd.llyw.cymru/CadwLle neu drwy ffonio 01286 679 912.