Y Cyngor yn talu teyrnged i'r cyn-gynghorydd Brian Jones

Dyddiad: 28/09/2017
Brian Jones

Mae teyrngedau wedi eu rhoi i’r cyn-gynghorydd Brian Jones o Gwm-y-Glo a fu farw yn ddiweddar.

Bu’n gynghorydd ers 37 mlynedd hyd nes ei ymddeoliad cyn yr etholiad diwethaf ym mis Mai eleni. Bu’n cynrychioli ward Cwm y Glo ar yr hen Gyngor Bwrdeistrefol Arfon ac yna ar Gyngor Gwynedd ers ei sefydlu yn 1996.  

Fel aelod etholedig, bu’n brwydro’n galed dros faterion cyfiawnder cymdeithasol. Fe’i gwnaed yn Aelod Cabinet ar Gyngor Gwynedd dros atal tlodi ac amddifadedd yn 2012 a chyn hynny yr oedd yn Arweinydd Portffolio ar faterion Plant a Phobl Ifanc.

Dywedodd y Cynghorydd Annwen Daniels, Cadeirydd Cyngor Gwynedd: “Roedd Brian Jones yn ŵr bonheddig ac yn aelod uchel ei barch o Gyngor Gwynedd.

“Trwy gydol ei gyfnod fel cynghorydd lleol roedd pobl a chymuned Cwm-y-Glo yn agos iawn at ei galon. Gweithiodd yn ddi-flino hefyd i help pobl o bob oed a chefndir ar draws Gwynedd.“Bydd hiraeth ar ei ôl ymysg yr aelodau etholedig o bob grŵp a fu’n gweithio gydag o am flynyddoedd lawer. Fel Cyngor, anfonwn ein cydymdeimlad dwysaf i’w deulu a’i ffrindiau.”

Yr oedd Brian Jones yn arweinydd ar y grŵp Llafur ar Gyngor Gwynedd rhwng 2008-15. Talodd y Cynghorydd Sion Jones, cyd aelod o’r grŵp ar Gyngor Gwynedd, iddo.

Meddai: “Y tro cyntaf i mi gyfarfod Brian roedd yn ei gartref yn Nghwm y Glo. Roeddwn yn ymgeisydd ifanc ar y pryd yn chwilio am air o gyngor gan y Cynghorydd profiadol hwn, ac hefyd roeddwn yn ymwybodol ei fod wedi bod yn gweithio yn y byd argraffu. Roedd gan Brian barch enfawr gan drigolion lleol ac wrth i mi ddod i nabod Brian yn well gwelais y parch mawr oedd gan nifer o Weinidogion a gweision y Llywodraeth tuag ato.

“Roedd Brian yn angerddol dros daclo tlodi, ac wedi arwain portffolio ar y Cabinet yn Nghyngor Gwynedd, ac wedi gweithio gyda phawb i sicrhau bod pobl yn derbyn y gwasanaethau gorau posib.

“Rydw i’n meddwl am y teulu, yn enwedig Olwen ei wraig, yn ystod y cyfnod yma. Mae gwaith Brian wedi golygu gwell cymunedau i ni oll, ac bydd Brian yn cael ei gofio am ei lwyddiannau a’i waith caled dros bawb.”

Roedd Brian Jones hefyd yn Ynad ac yn gynrychiolydd Undeb Llafur.