Twristiaeth werth dros £1 biliwn i economi Gwynedd

Dyddiad: 26/09/2017
Twristiaeth_Tourism

Y llynedd, cafwyd y flwyddyn fwyaf llwyddiannus erioed i’r sector dwristiaeth yng Ngwynedd, gyda  dros £1 biliwn o wariant yn yr economi leol.

Yn ogystal ag ymwelwyr yn ystod y prif dymor, cafwyd cynnydd hefyd yn y gwariant y tu allan i dymor yr haf, gyda chyfnod Hydref i Ebrill wedi cynyddu yn sylweddol o’i gymharu â blynyddoedd blaenorol.

Fe wnaeth dros saith miliwn o bobl ymweld â Gwynedd yn ystod 2016 - 3.2% yn fwy na’r flwyddyn flaenorol. Hefyd, gwelwyd cynnydd o 5.5% yn y nifer o ymwelwyr oedd yn aros dros nos yn y sir gan  sicrhau budd i fusnesau twristiaeth Gwynedd.

Meddai’r Cynghorydd Ioan Thomas, Aelod Cabinet Datblygu'r Economi Cyngor Gwynedd: “Erbyn hyn, mae twristiaid ac ymwelwyr i’r ardal yn gwerthfawrogi fod Gwynedd yn fan maent yn gallu ei fwynhau trwy gydol y flwyddyn. Mae’r buddsoddiadau sydd wedi cael eu gwneud mewn amryw o sectorau dros y blynyddoedd diwethaf yn golygu fod yna amrywiaeth o atyniadau poblogaidd mewn lleoliadau ar draws y sir a tydan ni ddim bellach yn dibynnu ar dywydd teg i ddenu ymwelwyr.

“Gyda mwy a mwy o bobl yn creu defnydd o lwyfannau digidol wrth gynllunio gwyliau, mae Gwasanaeth Twristiaeth y Cyngor wedi buddsoddi yn sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf mewn cynlluniau marchnata a chodi ymwybyddiaeth yn benodol mewn ymgyrchoedd ar-lein. Mae Croeso Cymru a busnesau preifat hefyd wedi adeiladu a chefnogi’r ymdrechion yma, ac mae’r buddsoddiad yma yn sicr yn dwyn ffrwyth ac yn trosglwyddo i wariant sylweddol yn yr economi leol.”

Y bwriad am y blynyddoedd nesaf fydd ymestyn y tymor twristiaeth, gan wella ansawdd profiad ymwelwyr er mwyn ceisio cynyddu’r hyn mae ymwelwyr yn ei wario yn y sir, gan ddarparu swyddi newydd sy’n talu’n dda drwy gydol y flwyddyn.

Am ragor o wybodaeth am yr hyn sydd gan Wynedd i’w gynnig fel cyrchfan boblogaidd, ewch i www.ymweldageryri.info