Trefniadau newydd i osgoi toriadau i ganolfannau hamdden Gwynedd

Dyddiad: 20/09/2017

Trefniadau newydd i osgoi toriadau i ganolfannau hamdden Gwynedd

 

Mae adroddiad fydd yn cael ei ystyried gan Bwyllgor Craffu Addysg ac Economi yn argymell fod Cyngor Gwynedd yn newid y ffordd mae canolfannau hamdden y sir yn cael eu rheoli er mwyn amddiffyn 12 canolfan y Cyngor

 

Ym mis Tachwedd 2016, gofynnodd cynghorwyr i swyddogion edrych ar holl opsiynau posib oedd ar gael er mwyn cyfarch y toriadau ariannol parhaus sy’n wynebu llywodraeth leol ac osgoi toriadau i ganolfannau hamdden. Mae’r gwaith yma bellach wedi ei gwblhau, ac mae adroddiad fydd yn cael ei ystyried gan Bwyllgor Craffu Addysg ac Economi’r Cyngor ar 26 Medi yn argymell sefydlu cwmni sy’n berchen i’r Cyngor er mwyn cyflawni hyn.

 

Dywedodd y Cynghorydd Craig ab Iago, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd sy’n arwain ar faterion hamdden:

"Mewn ymateb i'r pwysau ariannol digynsail sydd wedi ei orfodi ar wasanaethau cyhoeddus gan Lywodraeth San Steffan, rydan ni wedi gweld llawer o gynghorau ar draws y wlad naill ai'n cau canolfannau hamdden neu'n allanoli yn llwyr i gwmnïau masnachol dros y blynyddoedd diwethaf.

 

"Yma yng Ngwynedd, yn seiliedig ar yr hyn oedd gan bobl leol i’w ddweud yn ystod ymgynghoriad cyhoeddus 'Her Gwynedd', rydan ni wedi bod yn benderfynol o wneud popeth y gallwn ni i amddiffyn canolfannau’r  sir.

 

“Dyna pam yr ydan ni wedi edrych yn fanwl ar ystod o opsiynau posib. Rydan ni wedi datblygu cynnig  fydd yn ein galluogi ni i fynd i'r afael â'r pwysau ariannol presennol tra'n parhau i gynnal rhwydwaith presennol o 12 canolfan hamdden. Ar yr un pryd, rydan ni wedi ymrwymo i ddatblygu model sy'n amddiffyn hawliau ein gweithwyr yn ogystal â chynnal y gwasanaeth dwyieithog sy’n cael ei gynnig yn ein canolfannau.

 

"Tra na allwn ni anwybyddu'r posibilrwydd y gallai Llywodraeth San Steffan gyflwyno toriadau pellach yn y dyfodol, rydan ni’n credu y bydd y cynnig yr ydym yn ei roi gerbron rwan yn rhoi’r cyfle gorau i gadw canolfannau hamdden Gwynedd ar agor."

 

Bydd yr adroddiad sy’n cael ei gyflwyno i Bwyllgor Craffu Addysg ac Economi yr awdurdod yn datgan y bydd sefydlu cwmni a fydd wedi ei reoli gan y Cyngor yn cynnal y canolfannau hamdden mae trigolion Gwynedd yn ei fwynhau ar hyn o bryd, tra’n sicrhau arbedion ariannol sylweddol.

 

Yna bydd adroiddiad ar ddarpariaeth hamdden y sir yn cael ei ystyried gan Gabinet Cyngor Gwynedd ar 3 Hyderf cyn i benderfyiad ar y ffordd ymlaen gael ei wneud yng nghyfarfod y Cyngor Llawn ar ar 5 Hydref.

 

Mae’r adroddiad Craffu i’w weld yma https://democratiaeth.cyngor.gwynedd.gov.uk/ielistdocuments.aspx?cid=392&mid=2103&ver=4