Gweithio gyda'n gilydd i gadw cymunedau'n ddiogel

Dyddiad: 20/09/2017

Mae llifogydd yn broblem sy’n effeithio’r DU i gyd. Mae’n broblem mae Fforwm Gwytnwch Gogledd Cymru wedi bod yn bryderus amdano. Mae wedi’i gynnwys yn y Gofrestr Risgiau Cymunedol ers y rhifyn cyntaf dros 10 mlynedd yn ôl. Mae cynlluniau wedi’u datblygu a’u diweddaru a’u defnyddio fel templedi gan staff mewn ‘ymarferion’ hyfforddiant a digwyddiadau byw fel llifogydd Llanelwy yn 2012.

Ym mis Hydref 2016, gwnaeth un ar bymtheg o staff o asiantaethau ymateb Gogledd Cymru gyfranogi yn Exercise Eupathy, ymarfer yn edrych ar lifogydd eang ledled Gogledd Cymru. Bu cynhadledd ar raddfa fawr yn Venue Cymru ym mis Mawrth 2017, gyda thros 100 o bobl yn mynychu i ddysgu am ymatebion i lifogydd o ledled y DU. Dysgwyd hefyd am brofiadau gan ddioddefwyr a Gwardeiniaid Llifogydd.

Dros yr wythnosau i ddod, mae’r gwaith hwn yn datblygu gydag ymarferion a gynlluniwyd i ddatblygu’r cysylltiadau ymhellach rhwng cymunedau a sefydliadau ymateb. Mae hyn er mwyn sicrhau fod ein paratoadau yn addas i’r diben.

Nod yr ymarferion yw ‘gwella gwybodaeth a pharodrwydd amlasiantaethau ar gyfer llifogydd. Gwneir hyn drwy arddangos effeithiolrwydd y Cynlluniau Llifogydd Cymunedol’. Bydd cynrychiolwyr o’r Gwasanaethau Brys, Awdurdodau Lleol, Cyfoeth Naturiol Cymru, Asiantaeth Forol a Gwylwyr y Glannau, Dŵr Cymru, Scottish Power a’r Lluoedd Arfog yn gweithio mewn grwpiau mewn ymarfer ‘ymchwil ddesg’ ynghylch senario llifogydd. Gwneir hyn ochr yn ochr â gwirfoddolwyr sy’n cynnwys y rhai hynny o’r Groes Goch Brydeinig, asiantaethau Chwilio ac Achub a Gwardeiniaid Llifogydd o’r cymunedau lleol.

Dywedodd Dirprwy Brif Gwnstabl Gareth Pritchard, Cadeirydd Fforwm Gwytnwch Gogledd Cymru: “Mae ymarferion fel hyn yn ffordd dda o brofi ein gallu ynghyd â gallu ein partneriaid i drin ystod o broblemau llifogydd. Mae ond yn ychydig o’r enghreifftiau o’r gwaith pwysig mae holl asiantaethau yn ei wneud i gynorthwyo cymunedau lleol wella eu gwytnwch. Gwerthfawrogwn gyfraniad Gwardeiniaid Llifogydd i’n cymunedau wrth gynyddu gwytnwch. Mae’r ymarferion hyn y cam nesaf yn ein parodrwydd ar gyfer Gogledd Cymru.”

Bydd y sesiwn gyntaf yn digwydd ar 21 Medi yn Fairbourne. Ceir sesiwn arall ar draeth Splash Point Y Rhyl ar 16 Hydref.

Mae Fforwm Gwytnwch Gogledd Cymru yn cynnwys holl Wasanaethau Brys lleol, gan gynnwys yr Asiantaeth Forol a Gwylwyr y Glannau, Awdurdodau Lleol, BIPBC ac Iechyd Cyhoeddus Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, Cyfleustodau, Trafnidiaeth a Gweithrediaeth Iechyd a Diogelwch (HSE). Mae hefyd yn cynnwys Llywodraeth Cynulliad Cymru, y Lluoedd Arfog, adrannau llywodraeth arbenigol, y sector Gwirfoddol ac Asiantaeth Labordai Milfeddygol Iechyd Anifeiliaid.