Dweud eich dweud am faterion trosedd ac anhrefn

Dyddiad: 12/09/2017
DiogelwchCymunedol

Mae Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Gwynedd ac Ynys Môn eisiau holi barn trigolion Gwynedd am faterion 'trosedd ac anhrefn' yn eu cymunedau. Y nod yw gwneud Gwynedd ac Ynys Môn yn llefydd diogel i fyw, gweithio ac ymweld â nhw.

Pob blwyddyn, mae’r Bartneriaeth statudol sy’n dwyn nifer o asiantaethau allweddol at ei gilydd - yn creu asesiad strategol o drosedd ac anhrefn ar draws Gwynedd ac Ynys Môn. Bydd yr ymgynghoriad hwn, ynghyd a nifer o ffynonellau gwybodaeth eraill yn cael ei ddefnyddio er mwyn creu cynllun i leihau trosedd ac anhrefn dros y sir.

Meddai’r Cynghorydd Mair Rowlands, Dirprwy Arweinydd y Cyngor a’r aelod cabinet dros Ddiogelwch Cymunedol : “Mae Gwynedd yn lle diogel i fyw ac rydym yn lwcus fod lefelau trosedd yr ardal yn lawer llai o’i gymharu â lefelau trosedd mewn dinasoedd a threfi mawr. Serch hyn, mae’n bwysig ein bod ni fel Cyngor  ynghyd a’r awdurdodau perthnasol yn ymwybodol o unrhyw bryderon sy’n wynebu ein trigolion ac yn ymateb i unrhyw her yn sydyn ac yn effeithiol.

“Mae’n bwysig bod y Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol yn deall blaenoriaethau cymunedau Gwynedd. Nid yw pob ardal yr un fath, a bydd yr ymgynghoriad hwn yn sicrhau ein bod yn defnyddio’r dystiolaeth mewn modd sydd wedi ei dargedu ac yn ymateb i anghenion ein cymunedau. Rydym felly yn awyddus i dderbyn barn gymaint â phosib o drigolion Gwynedd.

“Bydd yr holl sylwadau y byddwn ni’n eu derbyn yn cael eu hystyried yn ofalus ac yn gymorth i ni wrth greu cynllun addas i’r flwyddyn sydd i ddod.”

Mae Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Gwynedd ac Ynys Môn yn statudol ac yn dod a nifer o asiantaethau at ei gilydd. Mae’n cynnwys Cyngor Gwynedd, Cyngor Sir Ynys Môn, Heddlu Gogledd Cymru, Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru, Prawf Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a nifer o asiantaethau gwirfoddol a statudol eraill. 

Mae’r holiadur ar gael ar wefan Cyngor Gwynedd: www.gwynedd.llyw.cymru/ymgynghori neu mae copïau papur ar gael o Siopau Gwynedd (Caernarfon, Dolgellau a Phwllheli) a’r llyfrgelloedd. Mae’r ymgynghoriad ar agor tan 27 Hydref 2017.