Cynnydd da ar brosiectau gwerth miliynau i adfywio Caernarfon

Dyddiad: 04/09/2017
Adfywio Caernarfon (1)

Gyda £15 miliwn o gyllid wedi'i sicrhau, mae cynnydd da yn digwydd ar nifer o brosiectau adfywio cyffrous yn ardal Glannau Caernarfon fydd yn gwella'r dref fel lle i weithio, lle i fyw a lle i ymweld ag ef. 

Cyrhaeddwyd carreg filltir allweddol yn ddiweddar wrth i Gronfa Treftadaeth y Loteri gadarnhau y bydd prosiect Cei Llechi'n derbyn £3.5 miliwn.  Mae hyn yn llunio rhan o brosiect ehangach Cyrchfan Denu Twristiaeth Caernarfon (sydd werth £15 miliwn) dan arweiniad Croeso Cymru, ac a ariannir yn rhannol gan y Gronfa Ddatblygu Ranbarthol Ewropeaidd a Llywodraeth Cymru.  

Mae Cyngor Gwynedd wedi adnabod ardal glannau Caernarfon fel ardal allweddol i'w hailddatblygu.  Drwy Fenter Glannau Caernarfon, mae'r Cyngor yn gweithio â sawl partner lleol allweddol i gyflawni Galeri 2, gorsaf newydd i Reilffyrdd Ffestiniog ac Eryri, a phrosiectau Safle Ynys Cei Llechi gyda'r nod o wneud cyfraniad mawr i adfywiad Caernarfon a'r economi leol ehangach. 

Dywedodd y Cynghorydd Ioan Thomas, Aelod Cabinet Datblygu'r Economi Cyngor Gwynedd: "Mae glannau Caernarfon yn gyfoeth o hanes ac rydym am sicrhau dyfodol ffyniannus a chynaliadwy i'r ardal.   Drwy amrywiaeth o brosiectau cyffrous, mae Menter Glannau Caernarfon yn cynnwys partneriaid lleol sy'n cydweithio tuag at gyd-weledigaeth fydd yn rhoi hwb mawr i drigolion a busnesau lleol ac ymwelwyr. 

"Bydd ardal Cei Llechi'n ganolfan i grefftwyr ac artisanau, gan gynnig gweithdai o ansawdd iddynt gynhyrchu eu nwyddau.  Mae'r ardal hon yn gyforiog o gwmnïau creadigol, a bydd Cei Llechi'n gymorth i gryfhau a meithrin hyn ymhellach. 

"Yn ogystal, bydd Galeri yn ychwanegu at ei raglen amrywiol, gan sicrhau y bydd modd i drigolion lleol ac ymwelwyr fwynhau'r ffilmiau diweddaraf mewn sinema sydd mewn lleoliad unigryw yn Noc Fictoria. 

"Bydd gorsaf newydd Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri yn creu cyswllt naturiol rhwng y rheilffordd a’r dref ac yn creu llwybr cyfleus i'r Maes.  Bydd y rheilffordd newydd yn annog ymwelwyr i aros yn y dref am fwy o amser, ac yn gweithredu fel porth i lawer fedru profi asedau hanesyddol a diwylliannol nodedig Caernarfon.

"Mae'r ffaith ein bod wedi llwyddo i sicrhau pecyn sylweddol o gyllid yn brawf o'r hyder sydd gan bobl yng Nghaernarfon ac mae’n hwb pellach i'n hymdrechion i adfywio'r dref a'r cyffiniau. 

"Wrth weithio gyda'n partneriaid, rydym am wneud y mwyaf o asedau treftadaeth a diwylliannol y dref er mwyn sicrhau bod Caernarfon yn gyrchfan lewyrchus i'r gymuned leol ac i ymwelwyr." 

Cyngor Gwynedd fydd yn rheoli’r fenter ar ran nifer o bartneriaid allweddol. Bydd hyn yn annog ac yn cryfhau'r cysylltiadau rhwng y tri phrosiect allweddol a sefydliadau, cymunedau a chyrff perthnasol eraill.  Mae gwaith yn mynd rhagddo ar y tri prosiect mawr sy'n rhan o Fenter Glannau Caernarfon

 Galeri

Ers iddo agor yn 2005, mae Galeri wedi bod yn llwyfan i'r celfyddydau a'r diwydiannau creadigol yn yr ardal, ac wedi datblygu’n ganolfan i artistiaid, cerddorion, myfyrwyr a thrigolion lleol. 

Mae sinema dwy-sgrin newydd Galeri wedi bod yn datblygu’n dda dros y misoedd diwethaf.  Mae'r gwaith o baratoi'r safle ar gyfer estyniad sinema dwy-sgrin newydd Galeri yn prysur ddirwyn i ben a gwelwyd tŵr eiconig Galeri'n cael ei ddymchwel yn gynharach yn y mis.   Sinema newydd Galeri fydd yr unig sinema aml-sgrin llawn amser yn Ynys Môn a Gwynedd  fydd yn dangos ffilmiau wrth iddynt gael eu rhyddhau drwy gydol y flwyddyn. 

Dywedodd Gwyn Roberts, Prif Weithredwr Galeri: "Mae'n braf iawn gweld y gwaith yn bwrw ymlaen ar y safle.  Amcangyfrifir y bydd y gwaith adeiladu'n cymryd oddeutu 12 mis, felly bydd y gofod sinema newydd ar agor yn ystod yr haf 2018."

 

Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri

Mae Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri'n datblygu adeilad gorsaf newydd fydd yn ffurfio rhan allweddol o Fenter y Glannau. 

Dywedodd Paul Lewin: "Rydym yn falch o fuddsoddi yng Nghaernarfon.  Bydd yr orsaf newydd yn cynnig cyfleusterau llawer gwell i ymwelwyr sy'n cyrraedd ar hyd y ffordd neu ar y rheilffordd a bydd yn dod â gwaith sydd werth £2 filiwn i'r ardal leol yn ystod y 12 mis nesaf.  Gyda'r orsaf newydd i fod i agor yn ystod yr haf 2018, bydd yn creu delwedd dda i ymwelwyr sy'n cyrraedd ac yn eu hannog i dreulio amser yn crwydro o amgylch Caernarfon a'i holl atyniadau. 

"Cynhaliodd y rheilffordd nifer o ddigwyddiadau ymgynghori cyhoeddus yn y dref ac mae wedi ymgorffori syniadau ac awgrymiadau a wnaed gan drigolion lleol ac ymwelwyr yn y dyluniad deulawr newydd, fydd yn cynnwys siop rheilffordd, siop goffi, ardal ddehongli fodern eang a thoiledau modern cwbl hygyrch.

“Mae'r artist lleol Bedwyr Williams yn rhan o'r tîm dylunio, ac mae'n bwriadu arddangos delweddau a gwybodaeth ynghylch hanes ardal y glannau a'r rheilffordd." 

 

Ymddiriedolaeth Harbwr Caernarfon

Mae'r cadarnhad a gafwyd yn ddiweddar o fuddsoddiad £3.5 miliwn Cronfa Treftadaeth y Loteri yn golygu bod Ymddiriedolaeth Harbwr Caernarfon gam yn nes at ailddatblygu'r safle, gan sicrhau bod gan y sector artisanau lleol ganolfan i gynhyrchu a gwerthu eu cynnyrch.  Cafwyd caniatâd cynllunio i’r cynllun fis diwethaf.  Bydd Cei Llechi'n cael ei reoli ar ran yr Ymddiriedolaeth Harbwr gan Galeri Caernarfon Cyf.

Roedd Bob Lowe, Cadeirydd Bwrdd Prosiect Cei Llechi, yn teimlo'n ffyddiog yn sgil grant y Loteri:  "Gyda'r cyhoeddiad cyffrous ynghylch y dyfarniad grant Menter Treftadaeth y Loteri ar gyfer cynllun Cei Llechi, rydym gam mawr yn nes at gyflawni amcan yr Ymddiriedolaeth o sicrhau dyfodol y safle. 

“Bydd adfywio'r rhan hon o'r glannau hanesyddol yn darparu gofod i artisanau lleol ddatblygu busnesau cyfredol a newydd, gan greu hyd at 30 o siopau newydd; atgyweirio adeilad rhestredig Tŷ a Swyddfa'r Harbwr a chynnig tair uned gwyliau o ansawdd.  Y gobaith yw y bydd gwaith yn mynd rhagddo ar y safle yn fuan wedi'r Nadolig 2017 ac y bydd ar agor erbyn yr haf 2019."