Bargen Twf Gogledd Cymru - Datblygu Economi'r dyfodol: Craff, Cydlynol, Gwydn

Dyddiad: 22/09/2017
Datganiad i’r wasg ar ran Arweinwyr a Phrif Weithredwyr chwe Chyngor Gogledd Cymru: Ynys Môn, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd a Wrecsam

Cynghorau Gogledd Cymru yn gosod sail ar gyfer Bargen Twf Gogledd Cymru gwerth miliynau o bunnau gyda Llywodraethau Prydain a Chymru.

Bydd pob un o chwe Chyngor Gogledd Cymru i gyd yn derbyn adroddiad pwyllgor safonol yn awgrymu sefydlu Pwyllgor ar y Cyd i lunio a rheoli cais am Fargen Twf Gogledd Cymru yn y cyfnod o 18 Medi2017 hyd at 24 Hydref 2017.

Dywedodd y Cynghorydd Aaron Shotton, Arweinydd Cyngor Sir y Fflint a Chadeirydd y Corff Cysgodol sy’n arwain y gwaith datblygu ynghylch cynigion am Fargen Twf Gogledd Cymru:

“Mae Gogledd Cymru yn ei chyfanrwydd yn ymateb yn gadarnhaol i wahoddiad gan Lywodraethau Prydain a Chymru i ddatblygu Bargen Twf ar gyfer Gogledd Cymru. Mae’r ddwy Lywodraeth yn cydnabod y bydd buddsoddi yng Ngogledd Cymru yn fuddiol ar gyfer economïau Prydain a Chymru. Mae’r rhanbarth yn meddu ar asedau o safon ryngwladol yn ymwneud â masnachu, cynhyrchu ynni a thwristiaeth. Gyda chefnogaeth bargen dwf, gallwn ddatblygu’r cryfderau hyn, dod yn rhan o Bwerdy Gogleddol ehangach yn ogystal â hybu ein safle fel y prif borth ar gyfer masnachu gydag Iwerddon drwy Borthladd Caergybi.

“Ein nod ydy gofalu fod Gogledd Cymru yn fwy llewyrchus drwy greu swyddi, gwella trafnidiaeth a chysylltiadau digidol, hyrwyddo arloesedd ac ymchwil yn y rhanbarth a chefnogi ein busnesau yn well.

“Mae cyfanswm Bargen Twf Gogledd Cymru yn destun trafodaeth ond byddwn yn gobeithio sicrhau dros £240m o fuddsoddiad cyfalaf gan y ddwy lywodraeth. Bydd hyn wedyn yn dylanwadu’r Sector Preifat, Prifysgolion a Cholegau Addysg Bellach i gynnig buddsoddiad sylweddol ychwanegol.”

Meddai’r Cynghorydd Dyfrig Siencyn, Arweinydd Cyngor Gwynedd ac is-gadeirydd y Corff Cysgodol:

“Mae ein cryfderau economaidd yn cyfiawnhau’r ffaith y dylid trin gogledd Cymru yn gydradd â rhanbarthau Caerdydd a Bae Abertawe yng Nghymru. Ein huchelgais ydy bod yn bartner cydradd yn y Bartneriaeth Pwerdy Gogleddol ehangach. 

“Rydym yn ymroi i ledaenu buddion twf economaidd. Byddwn yn lleihau diweithdra ac yn cynyddu’r cyfran o boblogaeth y rhanbarth sy’n gweithio. Yn bwysicaf oll rydym yn ymroi i leihau’r bwlch sylweddol mewn enillion ar gyfartaledd ac enillion y cartref rhwng gogledd Cymru a’r cyfartaledd ym Mhrydain.

“Bu inni ddatgan y nodau hyn yng Ngweledigaeth Twf Gogledd Cymru yn 2016. Bydd y Fargen Twf y byddwn yn cwblhau yn 2018 yn garreg filltir sylweddol ar ein taith i weithredu ein strategaeth a gofalu fod gogledd Cymru yn fwy llewyrchus.”